Służy temu m.in. zmiana w sposobie przesłuchania świadka - od 8 kwietnia sąd nie będzie podczas przesłuchania pytać świadka o jego miejsce zamieszkania lub miejsce pracy, będzie ono ustalane na podstawie dokumentu tożsamości świadka lub jego pisemnego oświadczenia. Informacja o miejscu zamieszkania nie będzie również umieszczana w protokole przesłuchania, tylko w oddzielnie przechowywanym załączniku adresowym. Sąd lub prokurator będzie mógł ujawnić te dane tylko wtedy, gdy będzie to miało znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy i tylko w niezbędnym zakresie. Również biegły będzie mógł zastrzec swoje miejsce zamieszkania tylko do wiadomości prokuratora lub sądu, jeśli będzie się obawiał, że wobec niego lub osoby mu najbliższej może zostać użyta przemoc. W takim przypadku korespondencja biegłego będzie doręczana na adres instytucji, w której pracuje.

Czytaj: Świadkowie i pokrzywdzeni będą pod lepszą ochroną>>>

Poza tym w wyjątkowych wypadkach, gdy będzie zachodzić obawa, że obecność oskarżonego mogłaby oddziaływać krępująco na zeznania świadka lub biegłego, będzie ich można przesłuchać "na odległość", przy pomocy urządzeń przekazujących obraz i dźwięk. Dotychczas w takich sytuacjach możliwe było tylko przesłuchanie świadka pod nieobecność oskarżonego, którego na czas przesłuchania wyprowadzano z sali sądowej.

Inne zmiany wprowadzane do k.p.k. ustawą o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka to m.in.:

- rozszerzenie kręgu osób, które mogą wykonywać prawa pokrzywdzonego w razie jego śmierci - oprócz osób najbliższych będą mogły to robić także osoby pozostające na utrzymaniu pokrzywdzonego - dotyczy to również sytuacji, w której zmarły pokrzywdzony był oskarżycielem prywatnym lub posiłkowym;

- wprowadzenie obowiązku doręczenia oskarżycielowi posiłkowemu lub prywatnemu, który nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, orzeczenia podlegającego zaskarżeniu lub kończącego postępowanie wraz z tłumaczeniem;

- rozszerzenie listy pouczeń pokrzywdzonego - m.in. o możliwości naprawienia szkody przez oskarżonego, uzyskania kompensaty państwowej, dostępie do pomocy prawnej i możliwości wydania europejskiego nakazu ochrony;

- wprowadzenie obowiązku powiadomienia pokrzywdzonego przez sąd o sposobie zakończenia sprawy, wraz z odpisem prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie lub jego wyciągiem, jeśli pokrzywdzony zawnioskował o takie powiadomienie w postepowaniu przygotowawczym,

- wprowadzenie obowiązku zawiadomienia pokrzywdzonego o ucieczce oskarżonego z aresztu śledczego, chyba że pokrzywdzony oświadczy, iż z takiego uprawnienia rezygnuje.

Czytaj: Ustawa o ochronie świadków odpowiedzią na społeczne oczekiwania>>>

ID produktu: 40440553 Rok wydania: 2015
Autor: Radosław Koper
  Badanie świadka w aspekcie jego ochrony w procesie karnym>>>