Ich celem jest przede wszystkim przyspieszenie postępowań. Aby ułatwić sędziom pracę, projekt zakłada, że w postępowaniu karnym będą brać udział także referendarze sądowi. Do ich zadań będzie należało wydawanie orzeczeń o charakterze technicznym i porządkowym. To oni zadecydują o wyznaczaniu obrońców i pełnomocników z urzędów. Do ich kompetencji będzie należało nadawanie klauzul wykonalności. Do tej pory udział referendarzy ograniczony był tylko do postępowania cywilnego. Więcej >>>
Zmianie ulegną również zasady prowadzenia postępowania. Przede wszystkim prokurator będzie mógł cofnąć wniesiony do sądu akt oskarżenia. Taka decyzja śledczego będzie wiązała sąd. W konsekwencji wyda on postanowienie o umorzeniu postępowania. Dzisiaj odstąpienie od oskarżenia nie wiąże sądu, który musi kontynuować postępowanie, zaś ostateczny werdykt wydaje po przeprowadzeniu kompleksowego postępowania dowodowego.
W nowych przepisach przybędzie również przypadków, kiedy sąd na wniosek prokuratora będzie mógł wydać wyrok na posiedzeniu. Dzisiaj taką możliwość przewiduje art. 335 kodeksu postępowania karnego, który jednocześnie ogranicza katalog czynów, w których możliwe jest zastosowanie skróconego postępowania.
Po zmianach prokurator będzie mógł wnieść w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy, niezależnie od tego, czy sprawa dotyczyć będzie występku czy też zbrodni. Obecnie jest to możliwe tylko w sprawach dotyczących występków zagrożonych karą pozbawienia wolności do 10 lat.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna