Z dużym zaniepokojeniem przyjąłem zamieszczoną opublikowana 28 stycznia br. informację o przedstawieniu przez Komisję Europejską zarzutów dotyczących nieprawidłowego stosowania przez Polskę przepisów unijnych zakazujących dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i pracy. Podjęte czynności świadczą, że Komisja Europejska rozpoczęła drugi etap postępowania przeciwko Polsce o naruszenie unijnych przepisów w związku z nie wdrożeniem w wystarczającym stopniu Dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy - napisał Rzecznik.
Powołując się na swoje ustawowe uprawnienia, rzecznik praw obywatelskich wystosował 3 lutego br. list do ministra pracy i polityki społecznej, w którym domaga się wyjaśnień w tej sprawie.


Pismo do premiera w tej samej sprawie skierowała także Koalicja na Rzecz Równych Szans, nieformalna platforma skupiająca organizacje działające na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji. 
Autorzy listu zwracają uwagę, że w szczególności, nadal nie implementowano do polskiego porządku prawnego przepisów zakazujących molestowania (zachowania, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery) wszystkich kategorii stażystów, a ustawodawstwo polskie regulujące warunki szkolenia zawodowego nie zawiera odpowiedniej definicji bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji. Co ważne - piszą działacze Koalicji - Komisja Europejska zwróciła także uwagę na brak przepisów antydyskryminacyjnych w polskich regulacjach prawnych dotyczących dostępu do niektórych zawodów. Jako przykłady podają szereg ustaw regulujących takie zawody jak adwokaci, radcowie prawni, lekarze, czy komornicy. Przypominają też, że Komisja Europejska zarzuciła Polsce, iż brak w naszym systemie prawnym przepisów zobowiązujących pracodawców do zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami tzw. usprawnień w miejscu pracy, a w szczególności brak ten uderza w stażystów oraz osoby ubiegające się o pracę. List>>>