Ustawa dostosowuje przepisy ustawy o rzecznikach patentowych do wymogów prawa unijnego w zakresie dopuszczania do wykonywania zawodu rzecznika patentowego na terytorium Polski przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, których kwalifikacje do wykonywania zawodu rzecznika patentowego zostały potwierdzone w innym państwie członkowskim oraz wprowadza rozwiązania mające na celu pełniejsze wykorzystanie profesjonalnego przygotowania rzeczników patentowych do realizacji strategii rozwoju innowacyjnego gospodarki. Usuwa regulacje, które nie sprawdziły się w czasie kilkuletniego stosowania obowiązującej ustawy, oraz wypełnia ujawnione luki i niejasności.
Zmiany polegają m.in. na rozszerzeniu kompetencji rzeczników patentowych do bycia pełnomocnikiem procesowym w każdej sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
Rzecznicy patentowi mają być zobligowani zawiesić prawo wykonywania zawodu w przypadku: zatrudnienia w Urzędzie Patentowym, w sądzie administracyjnym, w Europejskim Urzędzie Patentowym lub w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, wykonywania zawodu sędziego, prokuratora, notariusza, komornika, asesora sądowego, prokuratorskiego lub notarialnego, bądź odbywania aplikacji sądowej, prokuratorskiej, notarialnej lub komorniczej, oraz w razie podjęcia pracy w organach wymiaru sprawiedliwości lub w organach ścigania. Rzecznicy patentowi będą zatem mogli łączyć wykonywanie zawodu z zawodem radcy prawnego, czy adwokata. Zdaniem autorów nowelizacji wykonywanie tych zawodów nie koliduje z prawidłowym i rzetelnym wykonywaniem zawodu rzecznika patentowego.
Ustawa rezygnuje z enumeratywnego wskazywania podmiotów, którym rzecznicy mogą świadczyć pomoc.
Ustawa wprowadza zapis, zgodnie z którym, obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej ciążący na rzecznikach patentowych nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276) - w zakresie określonym tymi przepisami.
Likwidacji ulega obowiązek nieprzerwanego wykonywania zawodu przez rzeczników patentowych.
Wprowadzony zostaje wymóg stałego doskonalenia umiejętności i kształcenia zawodowego. Wprowadzenie tego wymogu jest niezbędne ze względu na zmieniające się przepisy prawne oraz stan techniki. Wymaga tego również potrzeba zapewnienia wysokiego standardu usług świadczonych przez rzeczników patentowych i interes społeczny.
Rzecznikom patentowym stworzono możliwość reklamowania świadczonych przez siebie usługi. Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych określi, w drodze uchwały, szczegółowe zasady prowadzenia reklamy przez rzeczników patentowych, mając na uwadze specyfikę wykonywania zawodu i konieczność zachowania niezależności oraz tajemnicy zawodowej.
O wpis na listę rzeczników patentowych będą mogły ubiegać się osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego, której kwalifikacje do wykonywania zawodu rzecznika patentowego zostały uznane, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) oraz które posługują się językiem polskim w stopniu wystarczającym do właściwego reprezentowania klientów przed polskimi organami administracji i sądami. Osoby takie do wniosku o wpis na listę rzeczników będą musiały dołączyć decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych.
Ustawa nowelizująca wprowadza także zmiany w zakresie naboru i przebiegu aplikacji rzecznikowskiej. Zmiany polegają m.in. na tym, że konkurs zastąpiono egzaminem konkursowym, a zakres przedmiotowy tego egzaminu umieszczono w ustawie.
U podstaw przygotowania nowelizacji legły potrzeba uwzględnienia doświadczeń związanych z kilkuletnim stosowaniem ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 509 z późn. zm.), a także potrzeba jej dostosowania do prawa unijnego i wyroków ETS oraz uwzględnienie regulacji wynikającej z dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. U. UE L z dnia 27 grudnia 2006 r., Nr 376, s. 36), a także dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. UE L z dnia 30 września 2005 r., Nr 255, s. 22 z późn. zm.).

Ustawa z 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 197, poz. 1308) wejdzie w życie z dniem 26 stycznia 2011 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line