Jak informuje Centrum Informacyjne Rządu, proponowana zmiana umożliwi przedsiębiorcom-dłużnikom złożenie w sądzie wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych w postępowaniu o ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że po wejściu w życie tej regulacji w postępowaniu upadłościowym zarówno w stosunku do dłużników prowadzących działalność gospodarczą, jak i dłużników nie prowadzących działalności – będą stosowane ogólne zasady zwalniania z kosztów sądowych. Obecne zasady te mają zastosowanie jednie do dłużników – osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, czyli tylko takie osoby można zwolnić z kosztów sądowych, a firmy już nie.
Proponowane rozwiązanie ma dostosować prawo upadłościowe i naprawcze do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z maja 2012 r. TK uznał w nim, że wyłączenie możliwości zwolnienia dłużnika z opłaty sądowej narusza konstytucyjne prawo do sądu. Trybunał podkreślił, że to sąd w każdym przypadku powinien ocenić, czy dłużnik jest w stanie ponieść koszty sądowe. To sąd powinien decydować o zwolnieniu go z ponoszenia tych kosztów lub nie.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.