Jak poinformowano po posiedzeniu Rady Ministrów, konieczność zmiany niektórych przepisów ustawy wynika bezpośrednio z zaleceń zawartych we wniosku pokontrolnym NIK. Nowe przepisy wyeliminują wątpliwości dotyczące ustalania i rozliczania dotacji budżetowej.
W projekcie nowelizacji ustawy – jak przewidują założenia – zostanie zawarty szczegółowy katalog zadań wykonywanych przez agencję w ramach działalności misyjnej, na podstawie których ustalana jest i rozliczana dotacja przyznawana spółce z budżetu państwa. Do tej pory zadania te były określone zbyt ogólnie i mało precyzyjnie. W związku z tym zaproponowano, by działalność misyjna PAP obejmowała upowszechnianie:
- stanowisk Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Rady Ministrów oraz innych naczelnych organów państwa w ważnych dla państwa sprawach,
- informacji o pracach i działalności: Sejmu, Senatu Prezydenta RP, Rady Ministrów, naczelnych organów państwa oraz partii politycznych,
- informacji o wydarzeniach regionalnych i samorządowych,
- informacji z zagranicy o wydarzeniach ważnych dla państwa polskiego w sprawach politycznych, gospodarczych i bezpieczeństwa państwa.
Przewidziano ponadto, że z budżetu państwa będzie finansowane digitalizowanie i utrzymywanie zasobów archiwalnych PAP.
Rząd zakłada wprowadzenie regulacji definiującej koszty wyodrębnionej działalności misyjnej oraz przychodów z tej działalności. Koszty działalności misyjnej to wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z tą działalnością, obliczone na podstawie ogólnie przyjętych zasad rachunkowości. W rozporządzeniu ministra Skarbu Państwa do nowelizacji ustawy o PAP zostaną wyszczególnione wszystkie rodzaje tych kosztów, z podziałem na koszty bezpośrednie (np. ubezpieczenia, wynagrodzenia, usługi fotograficzne, podróże służbowe, prasa, serwisy agencji zagranicznych) oraz koszty pośrednie, konieczne do prawidłowego wykonywania misji publicznej. Przychodami spółki będą przychody ze sprzedaży serwisów informacyjnych dotyczących wyłącznie działalności misyjnej. W akcie wykonawczym określone zostaną przychody z działalności misyjnej wyodrębnione z serwisów informacyjnych – tekstowych i fotograficznych – spółki, które generują przychody zarówno misyjne, jak i komercyjne.
Minister Skarbu Państwa w rozporządzeniu określi tryb przyznawania i rozliczania dotacji budżetowej dla PAP, określi koszty i przychody oraz zakres danych, jakie powinny być zawarte we wniosku o przyznanie dotacji. W akcie tym będzie również wskazana zawartość sprawozdań, które, z mocy prawa, PAP musi przedkładać.