Rada Ministrów przyjęła we wtorek informację prezesa Rady Ministrów na temat polityki na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji z powodu płci, przedłożoną przez pełnomocnika rządu ds. równego traktowania.
Zdaniem rządu jest to istotny czynnik zapewniający zrównoważony rozwój społeczny oraz sprawiedliwy dostęp do dóbr i usług dla wszystkich obywateli. To także podstawa dobrego rządzenia, gwarantująca wszystkim udział w podejmowaniu ważnych decyzji.
W informacji zaprezentowanej podczas wtrokowego posiedzenia Rady Ministrów szczegółowo przedstawiono sytuację kobiet w kontekście równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. Scharakteryzowano sytuację kobiet na rynku pracy, omówiono zagadnienia związane z ich zdrowiem, edukacją, a także przemocą w rodzinie oraz udziałem w życiu politycznym. Przedstawiono najważniejsze działania podejmowane przez resorty i inne instytucje centralne na rzecz realizacji polityki równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. Zaprezentowano projekty współfinansowane ze środków unijnych. Najważniejsze dokonania dotyczą zmian legislacyjnych. Istotne były także działania na rzecz promowania i upowszechniania problematyki równego traktowania.
Z informacji wynika, że trwają prace nad stworzeniem „Krajowego programu działań na rzecz równego traktowania”. Obowiązek przygotowania takiego dokumentu wynika z ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. W programie zostaną określone cele i priorytety działań na rzecz równego traktowania dotyczące w szczególności: podnoszenia świadomości społecznej w zakresie równego traktowania, w tym na temat przyczyn i skutków naruszenia zasady równego traktowania; przeciwdziałania naruszeniom tej zasady; współpracy z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie równego traktowania. Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania będzie przedstawiał roczne raporty z wykonania z wykonania tego programu.
Ponadto - czytamy w informacji - dzięki działaniom realizowanym przez pełnomocnika, zawartym w projekcie „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”, przeprowadzona zostanie analiza potrzeb instytucji centralnych dotyczących wdrażania polityki przeciwdziałania dyskryminacji np. ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość. Jednocześnie realizacja takich działań jak utworzenie sieci koordynatorów równego traktowania we wszystkich resortach oraz wdrożenie programu – zapewni utworzenie w administracji rządowej stałego, spójnego i efektywnego systemu przeciwdziałania dyskryminacji. Pełnomocnik zamierza także realizować projekt „Media równych szans” w ramach Programu Ogólnego Progress (Priorytet 4 „Zasada Niedyskryminacji”). Chodzi o wprowadzenie perspektywy równościowej do dyskursu społecznego przez działania edukacyjno-promocyjne.
Zdaniem rządu, mimo realizacji wielu programów i projektów konieczne jest dalsze zwiększanie wysiłków w celu zapewnienia równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Należy dążyć do zapewnienia kobietom z terenów wiejskich możliwości korzystania z polityki równości płci. Mimo działań mających na celu otwarcie rynków pracy na osoby wychowujące dzieci (elastyczny czas pracy) nadal konieczne są działania skierowane do przedsiębiorców i pracodawców ukazujące pozytywne strony tych form zatrudnienia. Niezbędne jest dalsze podejmowanie działań w celu przeciwdziałania dyskryminacji, lobbingowi, czy molestowaniu seksualnemu w pracy. Nadal należy kontynuować promocję urlopów ojcowskich i wychowawczych wykorzystywanych przez ojców. Chodzi nie tylko o to o zachęcanie ojców do spędzania czasu z własnymi dziećmi (aktywne ojcostwo), ale także przekonywanie pracodawców do rozpowszechniania przepisów określających prawa ojca-pracownika.