Na wtorkowym posiedzeniu ministrowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przewiduje on ważną z punktu widzenia organizacji pożytku publicznego zmianę związaną z obowiązkiem zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o numerze rachunku bankowego właściwego do przekazania środków z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych.
Projekt zakłada możliwość składania (w formie pisemnego oświadczenia) bądź aktualizacji (na formularzu NIP 2) tego numeru do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym. Obecnie organizacje pożytku publicznego musiały zrobić to do 31 stycznia. Powodowało to - zaznaczają autorzy projektu - że środki finansowe pochodzące z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z niezłożeniem właściwego numeru rachunku bankowego w terminie, były zwracane do budżetu państwa.
Rząd zajmie się również założeniami do projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) to substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska. Są one powszechnie wykorzystywane w Polsce m.in. jako czynniki chłodnicze w lodówkach i klimatyzatorach, do wytwarzania pianek, zwłaszcza poliuretanowych czy jako czynniki gaśnicze.
Zgodnie z prawem unijnym Polska musi ograniczyć emisję F-gazów. Projekt ustawy ma przyczynić się do istotnego ograniczenia emisji do atmosfery fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową z urządzeń oraz systemów chłodniczych czy przeciwpożarowych.
Ministrowie rozpatrzą ponadto projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie rozszerzenia mieleckiej i kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Do tej pierwszej włączone ma zostać około 53,4 ha, druga ma się zwiększyć o około 124,8 ha.
Jak czytamy w uzasadnieniu do projektów, ustanowienie specjalnych stref ekonomicznych tworzy nie tylko większe szanse napływu nowych inwestycji dla danego rejonu, ale przede wszystkim daje możliwość lokowania projektów pożądanych dla rozwoju ekonomicznego kraju, a więc innowacyjnych, mających istotny wpływ na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki.
Rząd ma też przyjąć stanowisko wobec przygotowanego przez posłów PO projektu nowelizacji ustawy o współpracy rozwojowej. Zaproponowano w nim zmianę definicji tej współpracy tak, by oznaczała ona ogół działań podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu udzielania pomocy państwom rozwijającym się - jak to jest obecnie - ale i ich społeczeństwom, zgodnie z zasadą solidarności międzynarodowej.
Propozycja ta podyktowana jest tym, że polska współpraca rozwojowa skierowana jest nie tylko do krajów rozwijających się, ale również do ich społeczeństw, osób np. ubiegających się o status uchodźcy w Polsce, czy osób biorących udział w programach stypendialnych w Polsce.
Ministrowie omówią też projekt nowelizacji uchwały w sprawie ustanowienia Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015.
Zgodnie w proponowanymi zmianami Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” będzie działać pod nazwą Fundacja „Solidarności Międzynarodowej”.
W projekcie zapisano też, że niezależnie od priorytetów geograficznych polskiej współpracy rozwojowej, działania wpierające procesy demokratyzacyjne i służące wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego w krajach o szczególnych warunkach politycznych będą mogły zostać sfinansowane zgodnie z decyzją laureata Nagrody Solidarności ustanowionej przez ministra spraw zagranicznych.
Nagroda Solidarności, deklaruje MSZ, będzie wyrazem wsparcia dla potrzebujących pomocy w walce o demokrację. Wyróżnienie będzie składać się z trzech elementów: nagrody finansowej dla laureata, podróży studyjnej w Polsce oraz właśnie możliwości wskazania przez laureata konkretnego tematu, kraju, czy obszaru geograficznego na rzecz którego zostaną sfinansowane projekty w ramach polskiej współpracy rozwojowej. Będą one mogły wykraczać poza obecne ramy geograficzne polskiej pomocy.
Laureatem Nagrody Solidarności będzie mogła zostać jedynie osoba indywidualna, "która kierując się zasadami międzyludzkiej i międzynarodowej solidarności w sposób widoczny i rzeczywisty przyczyniła się do wprowadzenia, umocnienia lub obrony demokracji i transformacji systemowej na świecie, w poszczególnych krajach, bądź regionach".
Rada Ministrów zajmie się też projektem nowelizacji uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”. (ks/pap)