Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu,  porządek obrad przewiduje rozpatrzenie następujących dokumentów:

• informacja na temat dodatkowego zapotrzebowania na środki w zakresie wpłat Polski do budżetu UE w 2009 r.,
• projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,
• projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
• projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
• projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,
• projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej,
• projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko – mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej,
• informacja o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz posiadanych przez te fundusze akcjach, udziałach i obligacjach w 2008 r.,
• wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie Umowy sprzedaży jednostek AAU między Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej – Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej, jako Sprzedawcą, a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) działającym na rzecz Rządu Irlandii, jako Kupującym (dokument rozpatrywany w trybie zastrzeżonym),
• informacja na temat postępu realizacji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce.