Jak podało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu,
rozwiązania zaproponowane w tzw. ustawie okołobudżetowej uzupełniają plan finansowy państwa na 2013 r., którego jednym z najważniejszych celów jest zahamowanie szybkiego wzrostu długu publicznego w Polsce, aby w 2013 r. nie został przekroczony drugi próg ostrożnościowy (55 proc).
W projekcie ustawy budżetowej zastosowano już tzw. dyscyplinującą regułę wydatkową, jednak w dalszym ciągu są konieczne działania, które uniemożliwią przekroczenie poziomu deficytu budżetowego.

Najważniejsze propozycje zmian obejmą:

Świadczenia i wynagrodzenia w sektorze finansów publicznych

Przewidziano „zamrożenie” na poziomie 2012 r. wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych (utrzymane zostanie „zamrożenie” płac w budżetówce). W projekcie przewidziano kilka niewielkich wyjątków, m.in. dla Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowego Biura Wyborczego, które wiążą się z nowymi zadaniami nałożonymi ustawami.
Zaproponowane utrzymanie wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na poziomie 2012 r., oznacza, że nie wzrosną również uposażenia oraz diety posłów i senatorów (ich wysokość zależy od poziomu wynagrodzenia podsekretarza stanu).
Przewidziano „zamrożenie” na poziomie obowiązującym w 2012 r. funduszu świadczeń socjalnych.

Podatek akcyzowy

Przewidziano podwyższenie stawek akcyzy na wyroby tytoniowe. O 5 proc. wzrośnie akcyza na papierosy, cygara i cygaretki. Podwyżka akcyzy na papierosy przyniesie budżetowi dodatkowe 345 mln zł, w przypadku tytoniu do palenia będzie to 14 mln zł. Dla cygar i cygaretek podwyższona akcyza, ze względu na znikomy udział w rynku tych wyrobów, nie będzie miała znaczącego wpływu na ogólny wzrost wpływów budżetowych z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych. W niektórych przypadkach podatkiem akcyzowym zostanie objęty susz tytoniowy (suchy tytoń niebędący jeszcze wyrobem tytoniowym). Przewidziano określenie stawki podatku akcyzowego na cydr i perry (lekkie napoje alkoholowe). Proponuje się, aby wynosiła ona 97,00 zł od 1 hektolitra wyrobu gotowego, co zrównuje opodatkowanie cydru i perry z piwem, a więc wyrobem o podobnej zawartości alkoholu.

Podatek od towarów i usług

Do końca 2013 r. mają obowiązywać ograniczenia związane z odliczaniem VAT przy zakupie samochodów z tzw. kratką i paliwa do nich. Proponowane przedłużenie wynika z sytuacji ekonomicznej kraju i faktu, że Polska objęta jest działaniami Komisji Europejskiej mającymi na celu ograniczenie nadmiernego deficytu budżetowego.

Finansowanie dróg

Krajowy Fundusz Drogowy zostanie zasilony 165 mln zł, co pozwoli sfinansować plany remontowe dróg krajowych w 2013 roku. Decyzję o wydatkach na infrastrukturę drogową i kolejową podjął rząd we wrześniu 2012 r.

Inne zmiany:

Zaproponowano zmiany, których głównym celem będzie dostosowanie sposobu prezentowania danych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa do aktualnej ustawy budżetowej, przy zapewnieniu jego większej przejrzystości. Projektowane przepisy mają także umożliwić w 2013 r. tworzenie w budżecie państwa rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki budżetowe w wysokości odpowiadającej planowanemu przyrostowi dochodów związanych z dokonanymi zmianami organizacyjnymi.
Jednocześnie w celu zapewnienia ministrowi finansów większego zakresu informacji o prognozowanej sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań rozszerzających zakres danych pozyskiwanych przez resort oraz usprawniających proces ich przekazania. Proponowana regulacja umożliwi pozyskiwanie informacji o prognozowanych danych jest tylko w formie elektronicznej oraz przewiduje wprowadzenie jednolitego wzoru wieloletniej prognozy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Przewidziano również przepisy wprowadzające czasowe preferencje dotyczące zasady równoważenia wydatków bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego.