Celem zmian jest ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach typowych (w lokalu przedsiębiorstwa) w zakresie obowiązków informacyjnych, a także wymogów dotyczących umów zawieranych na odległość. Przygotowywana ustawa ma zaimplementować postanowienia dyrektywy 2011/86 PE i Rady z 25 października 2011 w sprawie praw konsumentów.
Ustawa ma też uporządkować i zintegrować przepisy dotyczące odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej.
Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało projekt do konsultacji. Wypowiedzieć się mają m.in. organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz stworzyszenia broniące praw kinsumentów.