Jak czytamy w komunikacie opublikowanym po posiedzeniu rządu, naklejanie cen na poszczególne towary, albo jednostkowe opakowania, w których je umieszczono (tzw. metkowanie), zwiększa zaangażowanie personelu sklepu, a w konsekwencji przyczynia się do wzrostu cen, który jest rezultatem wykonywania dodatkowych, czasochłonnych czynności. Indywidualne oznaczanie ceną towaru jest szczególnie uciążliwe dla mikroprzedsiębiorców. Rząd podkreśla, że zgodnie z obecnie obowiązującym prawem wielu towarów już dzisiaj nie trzeba oznaczać ceną. Dotyczy to np. towarów o małych gabarytach, żywych zwierząt, roślin, czy też niektórych towarów kosztujących mniej niż 5 zł. Natomiast duże podmioty handlowe (hipermarkety i supermarkety) w praktyce nie stosują obowiązkowego naklejania ceny na produkcie, gdyż dysponują systemami umożliwiającymi stosowanie na ich oznaczanie kodów kreskowych. Natomiast czynność ta jest realizowana przez handlowców nie dysponujących systemami umożliwiającymi oznaczanie towarów kodem kreskowym, czyli przez mikroprzedsiębiorców.
Zostanie także wprowadzone nowe pojęcie – „eksponowanie” cen, w tym cen jednostkowych. Chodzi o to, że cena towaru, co do zasady, powinna być tak eksponowana, aby kupujący nie miał żadnej wątpliwości co do jej wysokości i prawdziwości, czyli aby nie musiał zadawać sprzedawcy dodatkowych pytań. Generalnie postulat ten można realizować bez nakładania na przedsiębiorców obowiązku oznaczania ceną poszczególnych towarów (z wyjątkiem przepisów szczególnych, dotyczących np. papierosów lub tytoniu do palenia).
W związku z tym rzad proponuje wprowadzenie rozwiązań bardziej przyjaznych przedsiębiorcy i klientowi, np. stosowanie wywieszek cenowych lub form elektronicznych (cenniki elektroniczne). Powinno to być określone w przepisach wykonawczych do ustawy. Przewiduje się również wprowadzenie różnych zmian o charakterze porządkującym.
Jak podkreśla Centrum Informacyjne Rządu, proponowane rozwiązania wpisują się w działania deregulacyjne rządu. Efektem uproszczenia prawa cenowego będzie redukcja nadmiernych obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw handlowych, bez naruszenia interesów ekonomicznych konsumentów, wynikających z przysługującego im prawa do jasnych, jednoznacznych informacji o cenach produktów. Nowe regulacje mają przyczynic się do większej elastyczności cen, a nawet ich obniżenia oraz redukcji kosztów działalności handlowej.

Nowe regulacje powinny wejść w życie do 30 czerwca 2013 r.