Nie podano przyczyn odroczenia decyzji, ale z wcześniejszych informacji wynika, że przeciwko planom przyjęcia przez rząd uchwały zatwierdzającej KPZK protestują ekolodzy. Ich zdaniem, może to bowiem otworzyć drogę do wywłaszczeń mieszkańców i zniszczeń w środowisku. Przedstawiciele Ogólnopolskiej Koalicji "Rozwój TAK - Odkrywki NIE" przekonują też, że dokument został przygotowany w sposób sprzeczny z procedurą.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) ma stać się - według autorów projektu - najważniejszym długookresowym, krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego. Dokument formułuje m.in. takie cele jak: podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej i poprawę spójności wewnętrznej kraju.
KPZK, jako dokument planistyczny najwyższego szczebla, jest przyjmowany w drodze uchwały rządu, tj. aktu wewnętrznego, wywiera jednak istotny wpływ na dokumenty planistyczne na poziomie województw oraz gmin. Władze wojewódzkie, a następnie gminne zobowiązane są uwzględnić zapisy KPZK w wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego i w planach miejscowych.