Rada Ministrów przyjęła 7 marca br. projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim, przedłożony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Jak przypomianją autorzy projektu, na podstawie obowiązujących przepisów armatorzy statków rybackich, którzy nie są w stanie odłowić przyznanej im na dany rok indywidulanej kwoty połowowej, mogą przekazać ją innemu armatorowi, który ją odłowi, co powinno umożliwić wykorzystanie ogólnej kwoty połowowej przyznanej Polsce.
- Rozwiązanie to miało służyć efektywniejszemu wykorzystaniu kwot połowowych, jednak w praktyce doprowadziło do handlu indywidualnymi kwotami połowowymi między armatorami. W efekcie niektórzy armatorzy zaczęli czerpać zyski ze sprzedaży przyznanych im kwot połowowych zamiast z prowadzenia połowów. Dlatego zaproponowano regulacje, które wyeliminują to negatywne zjawisko. Zmiany były postulowane przez część środowisk rybackich zainteresowanych rozwojem sektora rybołówstwa morskiego i rzeczywistym prowadzeniem działalności rybackiej - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

W projekcie nowych przepisach zrezygnowano z przekazywania indywidualnych kwot połowowych między armatorami oraz zbiorczych kwot połowowych. Utrzymano jedynie możliwość przekazywania kwot połowowych przez armatora między jego statkami. Zatem określona w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualna kwota połowowa lub liczba dni połowowych będzie mogła być przekazywana w całości lub w części na inny statek rybacki tego samego armatora. Ma on – przez co najmniej 24 kolejne miesiące przed dniem złożenia wniosku o przekazanie – być armatorem statków rybackich biorących udział w przekazaniu. Przekazywanie indywidualnych kwot połowowych lub dni połowowych ma następować w drodze zmiany specjalnych zezwoleń połowowych na wniosek armatora statku rybackiego, zainteresowanego przekazaniem indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych na inny statek rybacki tego armatora.

Przewidziano także wydłużenie terminu na złożenie przez armatora wniosku o rezygnację w danym roku z części lub całości przyznanej mu indywidulanej kwoty połowowej lub dni połowowych – do dnia 15 lipca. Obecnie taki wniosek trzeba składać do 30 czerwca. Proponowana zmiana jest korzystna, bo wydłuża czas na jego złożenie oraz pozwoli armatorom na lepsze oszacowanie pozostających w ich dyspozycji indywidualnych kwot połowowych lub dni połowowych, tak aby rezygnacja dotyczyła tylko tej części, której armator nie będzie w stanie wykorzystać do końca roku.

Dodatkowo zaplanowano likwidację maksymalnej wysokości zdolności połowowej w segmentach floty zalewowej, bałtyckiej i dalekomorskiej obejmujących statki rybackie, przy użyciu których prowadzi się rybołówstwo komercyjne na tych obszarach. Likwidacja maksymalnej wysokości zdolności połowowej w segmentach floty powinna przyczynić się do poszerzenia zakresu swobody działalności gospodarczej.

Znowelizowane przepisy mają zacząć obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.