Zdaniem RPO są wątpliwości co do zgodności z konstytucją przepisu kodeksu postępowania cywilnego, który daje stronom postępowania uprawnienie do zwrócenia uwagi sądu na uchybienia regułom postępowania, których sąd dopuścił się w toku rozpoznawania sprawy cywilnej. Strona może wówczas złożyć zastrzeżenie do protokołu.
Wątpliwości Rzecznika dotyczą zwłaszcza stosowania tego przepisu wobec osób występujących w procesie cywilnym bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Stronie, która nie zgłosiła zastrzeżenia, co do zasady nie przysługuje prawo powoływania się na uchybienia sądu w dalszym toku postępowania. - Przyjęte rozwiązanie wydaje się całkowicie odwracać role procesowe – pisze w Rzecznik do ministra sprawiedliwości. Według RPO negatywnymi skutkami procesowymi ewentualnej omyłki proceduralnej sądu w konsekwencji obarczona została wyłącznie strona postępowania.
- Restrykcyjna wykładnia omawianego przepisu może naruszać gwarancje sprawiedliwego rozpoznania sprawy w sprawiedliwej procedurze, wynikające z Konstytucji oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, jak również godzić w prawo do skutecznego zaskarżenia orzeczeń wydanych w pierwszej instancji – stwierdza rzecznik praw obywatelskich  i zwraca się do ministra o przedstawienie stanowiska w sprawie.

ID produktu: 40276598 Rok wydania: 2014
Tytuł: LEX Navigator Postępowanie Cywilne - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)>>