Sprawa trafiła do TK na skutek skargi Grzegorza Barnaka, sędziego Sądu Rejonowego w Wieliczce. Od ponad pięciu lat – ze względów osobistych – stara się on bezskutecznie o przeniesienie do innego sądu. W piśmie do trybunału podnosi, że przepisy prawa o ustroju sądów powszechnych, regulujące tryb przenoszenia sędziów na inne miejsce służbowe, naruszają konstytucyjne prawo do sądu, prawo do zaskarżania orzeczeń zapadłych w pierwszej instancji oraz zasadę dwuinstancyjności postępowania sądowego. Chodzi konkretnie o art. 75 par. 1, 3 i 4 u.s.p.
Teraz sędzia znalazł wsparcie w osobie prof. Lipowicz. W stanowisku stwierdza ona, że decyzja MS w sprawie przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe jest decyzją wydaną w pierwszej instancji w rozumieniu art. 78 konstytucji. A przepis ten gwarantuje, że każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji pierwszoinstancyjnych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna