"Ani Kodeks postępowania cywilnego, ani też inne regulacje ustawowe nie pozwalają na uznanie, że komornik może wezwać strony do osobistego stawiennictwa. Także rygory, wskazywane przez komorników są przewidziane dla innych sytuacji procesowych" - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zauważa, że taka praktyka – bez odpowiedniego oparcia w przepisach – może narażać komornika na zarzut przekroczenia kompetencji i naruszenia konstytucyjnej zasady legalizmu.

"Wydaje się celowe wprowadzenie takiej regulacji, która będzie przewidywała obowiązek stawiennictwa stron na wezwanie komornika oraz – ewentualnie – rygor związany z niezastosowaniem się do takiego wezwania" – podsumowuje RPO i zwraca się do resortu sprawiedliwości o przygotowanie opinii w tej sprawie.