W wystapieniu do prokuratora generalnego rzecznik praw obywatelskich wyraziła zaniepokojenie docierającymi do niej informacjami o takich przypadkach.
- Niektóre z tego rodzaju zdarzeń badane są przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, który w swych orzeczeniach kilkakrotnie stwierdził naruszenie przez władze polskie postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Trybunał wskazywał przy tym, że okolicznościami stanowiącymi naruszenie postanowień Konwencji było nie tylko postępowanie policjantów, ale także nierzetelne przeprowadzenie postępowania, nieczyniące zadość zasadom wypracowanym w orzecznictwie Trybunału - pisze prof. Irena Lipowicz do Andrzeja Seremeta. - I dodaje, że w każdej sprawie z omawianej kategorii jej biuro podejmuje działania i monitoruje przebieg postępowań karnych.
Podstawowym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonych badań jest konieczność pełnej determinacji prokuratorów prowadzących śledztwa do możliwie najpełniejszego wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzeń i udzielania tym prokuratorom możliwie najszerszego wsparcia przez zwierzchników - stwierdza rzecznik praw obywatelskich.
W swoim wystapieniu RPO sformułowała również bardziej szczegółowe uwagi, prosząc o przeanalizowanie przedstawionego problemu oraz poinformowanie o zajętym stanowisku i ewentualnie podjętych działaniach. Więcej>>>