Zastępca RPO Stanisław Trociu pisze do ministra, że  w skargach wpływających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich podnieszony jest istotny dla uczestników postępowania przygotowawczego problem zaniechania informowania przez funkcjonariuszy policji świadków o przysługujących im uprawnieniach.
Zastępca RPO przypomina, że na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego wezwany w charakterze świadka ma prawo ubiegania się o zwrot kosztów podróży oraz zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Uprawniony winien złożyć stosowny wniosek w terminie zawitym 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem tej osoby. Treść przepisu art. 618k § 4 k.p.k. jednoznacznie wskazuje, iż funkcjonariusze mają obowiązek pouczyć uprawnionych o prawie i trybie złożenia wniosku.
Jednak jak zauważa Stanisław Trociuk, praktyka w tym zakresie nie jest jednak zgodna z przepisami. - Pouczenie o prawie ubiegania się o zwrot kosztów podróży oraz zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa powinno być zamieszczone w druku wezwania świadka do stawiennictwa. Ponadto zawity termin 3-dniowy do złożenia wniosku może uniemożliwić uprawnionemu zebranie dokumentów, na podstawie których będzie on uprawniony do zwrotu zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Co prawda termin ten będzie mógł zostać przywrócony, niemniej jednak będzie to dodatkowym utrudnieniem dla szeregu osób, gdyż wiąże się z tym obowiązek równoczesnego złożenia wniosku o zwrot kosztów, przywrócenie terminu i podania przyczyny uchybienia terminowi zawitemu - psiszwe zastępca rzecznika praw obywatelskich. I zwraca się do ministra sprawiedliwości o rozważenie przedstawionego problemu i przekazanie stanowiska w sprawie.