Zastępca RPO Stanisław Trociuk stwierdza w wystąpieniu do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej stwierdza, że do Rzecznika wpływają liczne wnioski osób pozbawionych wolności, w których podnoszą one, że nie mają możliwości zapoznania się z nowymi regulacjami kodeksu karnego wykonawczego. - W sytuacji znacznych zmian przepisów, osoby pozbawione wolności mają nadzieję na skrócenie odbywanych kar lub złagodzenie reżimu więziennego. Uzyskiwane z różnych źródeł informacje, niejednokrotnie nieodpowiadające rzeczywistemu brzmieniu wprowadzonych unormowań, mogą powodować zwiększenie oczekiwań nieadekwatnych do istoty nowelizacji i wywołać niepożądane reakcje ze strony osób osadzonych – pisze zastępca RPO.
I przypomina, że zgodnie z unormowaniami zawartymi w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności oraz regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania, na prośbę skazanego (tymczasowo aresztowanego) udostępnia się mu kodeks karny wykonawczy oraz wydane na jego podstawie akty wykonawcze. - Dlatego wydaje się celowym zakupienie przez wszystkie jednostki penitencjarne ujednoliconych tekstów kodeksów uwzględniających stan prawny obowiązujący od dnia 1 lipca 2015 r., w ilości umożliwiającej udostępnienie osadzonym. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie o podjętej decyzji – pisze zastępca RPO.

Krzysztof Dąbkiewicz
Kodeks karny wykonawczy. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]>>>