ztery organizacje związane z wymiarem sprawiedliwości, zrzeszające asystentów sędziów, sędziów, sędziów rodzinnych oraz pracowników sądownictwa wystosowały wniosek do rzecznika praw obywatelskich. Skarżą się na konsultacje społeczne w trakcie procesów legislacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Piszą, że naruszenia zasad konsultacji stwierdzono wielokrotnie, m.in. w wypadku noweli prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy obniżającej realne wynagrodzenia sędziów. Teraz podobny problem dotyczy aktów wykonawczych do ustawy sędziowskiej. Wnioskodawcy podkreślają, że przekazanie do kon
sultacji części projektów, co do których uruchomiono już procedurę legislacyjną, nie pozwala na uznanie, że rzeczywistym celem było uzyskanie jakiejkolwiek opinii. Czas dany przez ministerstwo partnerom społecznym na zajęcie stanowiska wskazuje, że nie zamierzało się ono odnieść do ewentualnych uwag. Najczęściej wyznaczany w pismach był termin „jak najszybciej" – zwracają uwagę prawnicy.

Źródło: RPO