Prof. Irena Lipowicz przypomina, że 1 sierpnia 2011 r. zwróciła się do ministra sprawiedliwości w sprawie dotyczącej prawnej zmiany płci metrykalnej. Minister podzielił wtedy stanowisko Rzecznika stwierdzając, że zachodzi konieczność opracowania i uchwalenia aktu prawnego, który w kompleksowy sposób unormowałby sytuację osób transseksualnych. Zapowiedział także utworzenie międzyresortowego zespołu do spraw opracowania stosownych rozwiązań prawnych.
Minister odniósł się natomiast krytycznie do rozwiązania postulowanego przez Rzecznika na wypadek braku możliwości szybkiego uchwalenia kompleksowej ustawy regulującej całość problematyki, polegającego na zmianie trybu postępowania z procesowego na nieprocesowy. Z dalszych wyjaśnień nadesłanych do RPO w październiku 2012 r. wynikało, że w maju 2012 r. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o uzgodnieniu płci, w którym przewiduje się m.in. rezygnację z trybu postępowania procesowego w sprawach o zmianę płci i wprowadzenie w tych sprawach trybu nieprocesowego. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, w związku z tym, że nie jest zasadne podejmowanie odrębnych działań legislacyjnych normujących przedmiotową tematykę.
Tymczasem okazało się, że w połowie 2012 r. powstał międzyresortowy zespół do spraw opracowania projektu ustawy dotyczącej korekty płci metrykalnej. Zapowiadanej ustawy jednak dotychczas nie uchwalono.
Rzecznik praw obywatelskich zwraca się wieć o poinformowanie, czy w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęto prace legislacyjne dotyczące omawianej problematyki.