W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej resortu, podkreślono, że w I półroczu 2009 roku we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego nastąpił wzrost zobowiązań w stosunku do analogicznego okresu 2008 r. Z tego w gminach o 1,2 mld zł, powiatach o 0,3 mld zł, miastach na prawach powiatu o 3,8 mld zł, - województwa o 0,7 mld zł. Dynamika wzrostu zobowiązań w I półroczu 2009 r. w porównaniu do I półrocza 2008 r. wyniosła w województwach 43%, w miastach ma prawach powiatu 37%, w powiatach 14%, - w gminach – 14%.

W łącznej kwocie zobowiązań JST w I półroczu 2009 r. największy udział stanowiły zobowiązania miast na prawach powiatu - 47% i gmin - 35%. Zobowiązania JST w I półroczu 2009 r. w porównaniu do I półrocza 2008 r. wzrosły z tytułu papierów wartościowych o 0,8 mld zł, (23,5%), kredytów i pożyczek o 5,3 mld zł (27%), wymagalnych zobowiązań o 25 mln zł (12,1%). W I półroczu 2009 r. w strukturze zobowiązań ogółem JST największy udział stanowiły kredyty i pożyczki – 85%. Papiery wartościowe stanowiły - 14%. W I półroczu 2009 r. wskaźnik zadłużenia (udziału zobowiązań w kwocie dochodów planowanych ogółem) dla jednostek samorządu terytorialnego wynosił 18,3%, natomiast wskaźnik zadłużenia, bez zobowiązań związanych z realizacją programów i projektów finansowych z udziałem środków unijnych wynosił 17,1%.