Podstawowym środkiem przymusu ma być suma pieniężna przyznawana na wniosek uprawnionego. Sąd najpierw określi zagrożenie na wypadek niezastosowania się zobowiązanego do orzeczenia ustalającego kontakty. Jeżeli zobowiązany nadal nie zastosuje się do orzeczenia sądu, uprawniony będzie musiał jeszcze raz wystąpić do sądu, aby sąd nakazał zobowiązanemu zapłatę na jego rzecz kwoty stanowiącej iloczyn kwoty, którą sąd zagroził za każde naruszenie i liczby naruszeń.
Przed wydaniem postanowienia, sąd będzie musiał wysłuchać zobowiązanego. Projekt nie przewiduje górnej granicy wysokości orzekanej kwoty. Kwota ma być skuteczna, aczkolwiek adekwatna do majątku zobowiązanego. Jeżeli orzeczona suma pieniężna nie doprowadzi do wykonania orzeczenia o kontaktach, a kontakty polegać będą na zabieraniu dziecka poza miejsce pobytu, to sąd będzie mógł zlecić kuratorowi przymusowe odebranie dziecka.
Projekt przewiduje możliwość modyfikacji czasu i sposobu kontaktów z dzieckiem, w szczególności poprzez ich kumulację lub włączenie kuratora.
Projekt nowelizacji ustawy został skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line