Jak powiedział minister podczas konferencji 16 czerwca br, wraz z zaproszonymi do współpracy ekspertami stworzony zostanie kompleksowy projekt reformujący gospodarkę wodną w aspekcie prawnym (projekty ustaw czy nowelizacji), jak i w wymiarze praktycznym. W zależności od skali rozwiązań, które zostaną wskazane, praca nad pakietem może potrwać co najmniej kilka miesięcy. - Reformując gospodarkę wodną musimy pamiętać, że jej najważniejszymi celami, na podstawie Ramowej Dyrektywy Wodnej, są: jakość wód, gospodarowanie nimi zgodne z zasadą zrównoważonego użytkowania oraz poprawa bezpieczeństwa: życia i zdrowia ludzi, gospodarki i środowiska – powiedział minister Kraszewski.
Podczas podczas spotkania w resorcie, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Unia - Radosław Gawlik, Kierownik Działu Ochrony Przyrody WWF Polska - Piotr Nieznański i dr Roman Żurek z Instytutu Ochrony Przyrody PAN (Kraków), przekazali na ręce ministra Kraszewskiego apel przedstawicieli organizacji pozarządowych i środowisk naukowych, zajmujących się gospodarką wodną, w sprawie systemu ochrony przeciwpowodziowej w Polsce. - Zmiany, reformy w gospodarce wodnej w Polsce, w tym poprawa ochrony przeciwpowodziowej, to konieczność. W tej kwestii jesteśmy zgodni. Dziękuję organizacjom ekologicznym oraz środowiskom naukowym za tę inicjatywę, którą traktuję jako wsparcie działań, które zainicjowałem w resorcie. My wszyscy po katastrofalnej powodzi musimy wyciągnąć wnioski na przyszłość. Rozpoczęta praca nad konkretnymi rozwiązaniami: ustawowymi i pozaustawowymi, potrzebuje także takiego wkładu jak ten apel. Zgadzam się z wieloma postulatami w nim zawartymi - podkreślił minister Kraszewski komentując apel.
Minister stwierdził, że p
odziela wizję nowoczesnej, opartej na poszanowaniu środowiska i warunków naturalnych kraju gospodarki wodnej, wykorzystującej większym stopniu tereny zalewowe, poldery w połączeniu z inwestycjami hydrotechnicznymi – środki techniczne i nietechniczne muszą się uzupełniać. Jego zdaneim należy uważnie przyjrzeć się usytuowaniu wałów. - Jestem pewien, że odsunięcie w wielu miejscach wałów od koryt rzek może poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. A to tylko jeden przykład działań możliwych do podjęcia - mówił Andrzej Kraszewski. - Tym bardziej doceniam gest zrzeszonych w tej inicjatywie środowisk pozarządowych i naukowych, że w trakcie powodzi nierzadko środowiska te były niesłusznie atakowane i obwiniane za protesty opóźniające bądź uniemożliwiające powstawanie inwestycji przeciwpowodziowych. Każda generalizacja jest krzywdząca. Apeluję, żeby ani z bobrów, ani generalnie ze środowisk ekologicznych nie robić kozłów ofiarnych. Powódź, która nawiedziła Polskę była ogromną katastrofą naturalną. Dzięki działaniom i wysiłkom ludzi możemy minimalizować jej negatywne skutki, ale nie możemy ich całkowicie wyeliminować także w przyszłości – dodał minister środowiska.
Minister Kraszewski poinformował, że treść apelu zostanie przekazana ekspertom z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach gospodarowania wodami) do szczegółowej analizy. Jednocześnie propozycje w nim zawarte mogą także zostać przekazane przez sygnatariuszy apelu jako uwagi w ramach trwających konsultacji społecznych projektu Polityki wodnej państwa.
Jak przypomina resort środowiska, p
rojekt Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko jest wieloletnim dokumentem strategicznym identyfikującym problemy uznane za najistotniejsze z punktu widzenia osiągnięcia celów, przed którymi stoi gospodarka wodna. Wytycza priorytetowe kierunki, na których skoncentrowane będą działania państwa. Określa on zasady i warunki, do których wszyscy użytkownicy wód będą zobowiązani dostosować swoje działania i zamierzenia w gospodarowaniu wodami.