Rekompensata wynosząca ok. 1750 zł będzie pomocą w leczeniu i przywracaniu do zdrowia poszkodowanych strażaków - podkreśliła poseł sprawozdawca Krystyna Ozga.
Takie świadczenie pozostające poza systemem KRUS i ZUS, przewiduje poselski projekt nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, którego drugie czytanie odbyło się w środę na obecnym posiedzeniu Sejmu. Projekt przyznaje członkom Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy np. nie są zatrudnieni na umowę o pracę lub są bezrobotni, prawo do zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, jeśli zostali poszkodowani w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach. Zdaniem wnioskodawców celem projektu jest usunięcie dysproporcji między uprawnieniami strażaków różnych formacji. Projekt wpłynął do Sejmu 4 marca br. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów
Pierwsze czytanie odbyło się 22 kwietnia 2015 r,  po czym komisja skierowała projekt do podkomisji. Zaproponowała m.in., aby członek OSP, który doznał uszczerbku na zdrowiu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach, za czas niezdolności do pracy, za który nie zachował prawa do wynagrodzenia lub nie otrzymał zasiłku chorobowego czy też świadczenia rehabilitacyjnego, mógł złożyć wniosek o rekompensatę pieniężną. Będzie ona przysługiwać za każdy dzień niezdolności do pracy w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia, lecz nie dłużej niż przez 12 miesięcy. W przypadku gdy rekompensata zostanie przyznana w wysokości wyższej niż otrzymane wynagrodzenie albo zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne na wniosek członka OSP będzie można wypłacić wyrównanie do wysokości rekompensaty. Strażakom ochotnikom będącym w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym rekompensaty będą ustalane i wypłacane przez właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a członkom OSP spoza tego systemu przez właściwą gminę jako zadanie zlecone.
Wiceminister spraw wewnętrznych Piotr Stachańczyk poinformował, że środki na realizację projektu są zapewnione w ustawie o finansach publicznych.. W 2016 roku będą pieniądze na zadania zlecone z zakresu pożarnictwa.
Problem długotrwałych uszkodzeń strażaków rozwiązują renty ustawowe.
W 2010 r. było 145 lekkich przypadków w ochotniczej straży pożarnej, 2012 - 167 wypadków lekkich i jeden ciężki, w ubiegłym roku zdarzyło się 180 wypadków lekkich i żadnego ciężkiego.
Projekt został skierowany ponownie do komisji spraw wewnętrznych.