Wytyczne są skutkiem zaobserwowania w praktyce kontrolnej UZP niepokojącego zjawiska łamania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, poprzez wskazywanie w opisie przedmiotu zamówienia parametrów technicznych, specyficznej technologii lub właściwości użytkowych charakterystycznych dla określonego produktu albo poprzez wskazywanie wprost nazwy własnej konkretnego produktu określonego producenta w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy zestawów komputerowych.
UZP podkreśla, że wytyczne zawarte w rekomendacjach stanowią próbę standaryzowania złożonej kwestii, jaką jest właściwe opisanie przedmiotu zamówienia obejmującego dostawę zestawów komputerowych. Z jednej strony zestawy komputerowe są bowiem produktem powszechnie nabywanym przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, z drugiej strony wymagają niejednokrotnie posiadania specjalistycznej wiedzy. Rekomendacje, wskazując taki sposób sporządzania opisu przedmiotu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego, który pozwala na możliwie najszersze zachowanie konkurencyjności całego procesu udzielania zamówienia publicznego, mają na celu promocję dobrych praktyk i unikania błędów w opisie przedmiotu zamówienia na dostawy zestawów komputerowych.
Tekst Rekomendacji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.uzp.gov.pl, stan z dnia 27 grudnia 2010