Jego zdaniem, podobnie należy postępować przy ustanawianiu standardów rynkowych za pośrednictwem wytycznych bądź najlepszych praktyk (BAT).
- Mam duże wątpliwości co do tego, czy Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska dostosowała się do wspomnianych wyżej wysokich wymagań przy zlecaniu i publikowaniu Raportu końcowego II etapu ekspertyzy, mającej na celu ankietyzację istniejących w Polsce instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych MBP.
Wątpliwe są zarówno zastosowana metodologia, zgodnie z którą raport przygotowano na podstawie danych zebranych z mniej niż 1/3 objętych ankietowaniem instalacji MBP (mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów), jak i końcowe rekomendacje. Szczególny niepokój budzi fakt, iż napisany przez firmę AK Nova raport wskazuje na rodzaj instalacji, które spełniają normy BAT, podczas gdy firma AK Nova posiada takie właśnie instalacje w swojej ofercie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż mamy tu do czynienia z konfliktem interesów. Nie rozumiem, jak można było określić warunki przetargu na wykonanie raportu w taki sposób, by nie wyeliminować takiego rodzaju sytuacji?
Omawiany raport ma tym większe znaczenie, że może być traktowany przez samorządy jako swego rodzaju dyrektywę dotyczącą stosowania konkretnych instalacji MBP. W istotny sposób wpłynie więc na kształtowanie się rynku zagospodarowania odpadów komunalnych. Co więcej, wytyczne te mogą zostać usankcjonowane w projektowanym aktualnie rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Rozporządzenie to – wbrew praktyce legislacyjnej państw UE – ma bowiem doprecyzować technologie przetwarzania odpadów, zamiast określić wymagania dla odpadów po procesach mechaniczno-biologicznych. Ten drugi sposób ujęcia regulacyjnego pozwala osiągnąć zakładane efekty ekologiczne bez wskazywania konkretnych sposobów przetwarzania odpadów. Wydaje się, że takie podejście ma większy sens w branży, która nieustannie pracuje nad wdrożeniem innowacyjnych metod zagospodarowania odpadów, co wpływa na szybką poprawę standardów i jest korzystne dla środowiska - stwierdza w swojej opinii prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski.