Rozporządzenie regulujące tę kwestię miało przestać obowiązywać z końcem roku 2013, ponieważ z tą datą traci moc rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Resort finansów wyszedł jednak z założenia, że Komisja Europejska nie zdąży przygotować nowych przepisów regulujących te kwestie, dlatego też zdecydował się wydłużyć obowiązywanie starego rozporządzenia. Taką możliwość dopuszczają przepisy unijne, według których wszelkie środki pomocy de minimis spełniające warunki wymienione w rozporządzeniu nr 1998/2006 można stosować jeszcze przez sześć miesięcy od utraty mocy przez ten akt prawny.