Na jakie uchybienia w procesie tworzenia prawa wskazuje Rada Legislacyjna?

• Inflacja prawa, czyli nadregulacja.
• Formułowanie przepisów w sposób niejasny i nieprecyzyjny.
• Dokonywanie zmian aktów prawnych, które nie współgrają z innymi przepisami  danego aktu prawnego, a także dokonywanie częstych, nie do końca ze sobą zharmonizowanych nowelizacji ustaw.
• Brak odpowiedniej vacatio legis.
• Naruszenie praw nabytych (w okresie blisko 20 lat ustawodawca 25 razy naruszył zasadę ochrony praw nabytych).
• Niewłaściwe i zbyt częste posługiwanie się techniką odesłań.

Według przedstawicieli Rady Legislacyjnej proces prawodawczy wymaga radykalnych zmian. Niezbędne jest ograniczenie liczby wydawanych aktów normatywnych i zdecydowane przeciwstawienie się praktyce ich częstych nowelizacji. Nieodzowne jest też scalenie polskiego systemu prawa przez wydawanie kodeksów lub aktów o wysokim stopniu ogólności, syntetycznie i w oparciu o jasne zasady regulujących obszerne dziedziny życia społecznego. Kodeksy lub inne ustawy o znacznym stopniu ogólności powinny być przygotowywane przez specjalne komisje kodyfikacyjne, powoływane i działające na podstawie jednolitych zasad. Projekty wypracowane przez te komisje powinny być rozpatrywane w Sejmie w szczególnej procedurze chroniącej je przed zmianami lub gwarantującej profesjonalne wprowadzanie do nich zmian. Procedura przygotowania projektów aktów normatywnych powinna gwarantować uwzględnianie międzynarodowych zobowiązań Polski oraz prawa wspólnotowego. W pracach prawodawczych od początku powinien być zapewniony udział prawników – legislatorów. Rola prawnika nie może ograniczać się do sprawdzania gotowego projektu pod względem prawnym oraz redakcyjnym. Legislatorom należy zapewnić udział jako ekspertom znającym system prawa, dbającym o zgodność tworzonych aktów z konstytucją oraz gwarantującym techniczno-legislacyjną poprawność projektu. W pracach nad projektem należy przyjąć zasadę „jednego pióra” – jednej osoby, która jest odpowiedzialna za prawny kształt projektu od początku do zakończenia fazy prac rządowych.

(Źródło: KW/ Serwis prawniczy)