Dzięki wniesionemu w ubiegły piątek do sejmu projektu  ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych radny uzyskuje takie prawa jak poseł na sejm, senator i Inspekcja Handlowa jednocześnie.
Zgodnie z projektem w wykonywaniu mandatu radnego będzie miał on prawo, o ile nie naruszy to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność organów administracji samorządu, do którego został wybrany, spółek handlowych z udziałem odpowiednich samorządowych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych samorządowych jednostek organizacyjnych. Jednak  z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

Czytaj też>>PiS proponuje: dwukadencyjność wójtów, burmistrzów, prezydentów; reforma PKW

Projekt wzmacnia także pozycję interpelacji i zapytań radnych poprzez ich ustawowe umocowanie.
W sprawach dotyczących danego samorządu właściwi radni będą mogli kierować interpelacje i zapytania odpowiednio do wójta, starosty marszałka województwa.
Interpelacje i zapytania składane będą na piśmie do przewodniczącego danego organu stanowiącego, który przekazuje je niezwłocznie odpowiedniej osobie.
Wójt, starosta, marszałek województwa lub osoba przez nich wyznaczona, będzie zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi będzie podawana do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację na stronach internetowych właściwego samorządu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
.