Projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 77[3] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Projektowana regulacja powtarza przepisy obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie warunków ustalania i wypłacania radcom oraz starszym radcom Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nagród jubileuszowych i odpraw z tytułu nabycia prawa do renty lub emerytury (Dz. U. 2006 r. Nr 42 poz. 282). Potrzeba wydania nowego rozporządzenia jest związana z uchwaleniem ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 2261), która w zasadniczej części weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Ustawa ta określa m.in. uprawnienia do nagrody jubileuszowej oraz odprawy z tytułu nabycia prawa do renty lub emerytury dla radców Prokuratorii Generalnej. W projektowanym rozporządzeniu ma zostać uwzględniona nowa nazwa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a także wprowadzone będą odpowiednie odesłania do powyższej ustawy.

"Należy uznać, że ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie przepisów rozporządzenia, a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie" - stwierdzają autorzy uzasadnienia projektu rozporządzenia. W związku z tym projektowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.