Rada Gminy Jerzmanowa określiła uchwałą zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół.
Radni postanowili, że „w uzasadnionych przypadkach kiedy warunki pracy szkoły lub przedszkola wpływają na zwiększenie zadań dyrektora Wójt Gminy może zwiększyć rozmiar zniżki lub zwolnić dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć".
Właśnie ten fragment zakwestionował organ nadzoru jako niezgodny z konstytucją i Kartą Nauczyciela. „Na podstawie upoważnienia ustawowego rada zobowiązana jest określić zasady, na jakich m.in. dyrektorowi szkoły, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy zostanie obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć i jaki będzie rozmiar tych obniżek" - pisze wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP