Rada Legislacyjna zaopiniowała powtórnie projekt założeń do ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
Projekt ten jest nową, istotnie zmienioną wersję poprzedniego projektu. Rada  przyznaje, iż specyficzna kolizja dóbr prawnych takich jak prawa człowieka i bezpieczeństwo jest dużym wyzwaniem dla projektodawcy, w którym na pierwszy plan wysuwa się kwestia zapewnienia właściwej równowagi w realizacji obu wskazanych celów prawnych. W ocenie Rady Legislacyjnej aktualny projekt założeń zdecydowanie lepiej – w porównaniu z poprzednim - odzwierciedla tę dyrektywę, czemu dano wyraz w określeniu celu projektu, stwierdzając, że jest nim „uregulowanie kwestii fundamentalnej dla zapewnienia praw i wolności obywatelskich, tj. ich ograniczenia związanego z użyciem przez uprawnionych środków przymusu i broni palnej”. Wcześniej tego rodzaju motywacja zasadniczo nie była stosowana i co najistotniejsze nie znajdowała właściwego odzwierciedlenia w propozycjach reformy prawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Pod tym względem aktualny projekt przedstawia się korzystniej, choć nie usuwa wszystkich wad poprzedniej propozycji.
W projektowaniu katalogu środków pozostających w gestii państwowych służb konieczna jest indywidualizacja, uwzględniająca proporcje i cele zadań publicznych, co wymaga głębszej analizy. Przyjęte założenie ujednolicania uprawnień do użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej stosownie do podobieństwa zadań należy uznać za zbyt ogólne. To kryterium zupełnie nie wyjaśnia niezbędności wyposażenia określonych służb w dane środki przymusu. Niewystarczające jest też uzasadnienie przydziału środków przymusu poszczególnym służbom. Są to – zdaniem Rady – czynniki zwiększające represyjność prawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
Wymaga zauważenia, że słuszna koncepcja ścisłego przyporządkowania środków przymusu bezpośredniego do konkretnych przypadków ich użycia lub wykorzystania nie została konsekwentnie zrealizowana w odniesieniu do zasłony na twarz. Wskazano w projekcie cel użycia tego środka, ale nie wyszczególniono sytuacji, w których będzie to możliwe.