Dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska i prof. dr. hab. Mirosław Stec ( na zdjęciu), członkowie Rady Legislacyjnej wydałi negatywną opinię o projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na finansowanie kosztów nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową.
Problem zasadniczy dotyczy przepisów przejściowych  związanych z nowelizacją ustawy z 5 listopada 2009 r. spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Rozporządznie sprzed nowelizacji regulowało wnoszenie rocznej składki przez kasy zrzeszone w Kasie Krajowej na pokrycie kosztów działalności tej kasy oraz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przepisy te określały zasady wnoszenia składek do końca roku 2013, ale rozliczenie tych składek miało nastąpić w kolejnym roku, tj. w roku 2014. Rozporządzenie określało, iż do 31 marca następnego roku następuje rozliczenie zaliczki, przy czym KNF ustala wysokość składki należnej jej za poprzedni rok, zaś 30 dni od otrzymania ostatecznej decyzji KNF, Kasa Krajowa określa wysokość składki należnej od każdej z kas. W przypadku nadpłaty następuje jej zwrot w określonym terminie, natomiast w przypadku niedopłaty – na skutek wydanej decyzji – poszczególne kasy zobowiązane są do wniesienia odpowiedniej dopłaty. Przepis ustawy, który dał podstawę do wydania "starego" rozporządzenia  przestał obowiązywać 1 stycznia 2014 r. i od tego momentu przestało obowiązywać wydane na jego podstawie rozporządzenie. W znowelizowanych przepisach ustawy nie przewidziano sytuacji, w której dotychczasowe przepisy tego rozporządzenia obowiązywałyby w roku 2014 dla potrzeb rozliczenia wniesionych wpłat.    
Znowelizowane przepisy ustawy obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. zawierają upoważnienie dla Prezesa Rady Ministrów do wydania nowego rozporządzenia w sprawie wpłat na finansowanie kosztów nadzoru. Dotyczy ono wpłat wnoszonych od 2014 r. W związku z brakiem odpowiedniej regulacji ustawowej, w projektowanym rozporządzeniu przewidziany został § 8, zgodnie z którym rozliczenie zaliczek nastąpi według przepisów dotychczasowych, czyli „starego”, nieobowiązującego już rozporządzenia. 

Nie ulega najmniejszych wątpliwości, że przepis zawierający treść § 8 winien się znaleźć w ustawie nowelizującej. Wpisanie go do nowego rozporządzenia, wydanego w oparciu o upoważnienie zawarte w art. 61 b ust. 3 znowelizowanej ustawy, obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., stanowi naruszenie zasad poprawnej legislacji, wykracza bowiem poza zakres ustawowego upoważnienia. Pominięcie przepisu przejściowego jest ewidentnym błędem ustawodawcy.
W konkluzji Rada Legislacyjna stwierdza, że nie jest możliwa regulacja rozliczania w roku 2014 zaliczek wnoszonych przez SKOK-i w 2013 r. w rozporządzeniu wydanym na podstawie znowelizowanego przepisu (art. 61b ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych). W konsekwencji należy stwierdzić, że właściwą drogą uregulowania tej kwestii jest odpowiednia nowelizacja ustawy o SKOK-ach przewidująca przedłużenie obowiązywania poprzedniego rozporządzenia do rozliczania zaliczek wpłaconych w 2013 r.