Celem ustawy jest przyspieszenie i ułatwienie obiegu dokumentów między sądami powszechnymi, Krajowym Rejestrem Karnym (KRK) i Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS).
 Dotychczasową wymianę dokumentów papierowych (przesyłanych pocztą) zastąpi wymiana przez system teleinformatyczny. W systemie tym będą przesyłane: karty rejestracyjne karne, zawiadomienia, informacje o ponownym skazaniu, zawiadomienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym (system dozoru elektronicznego).
 Należy zaznaczyć, że na początku będą funkcjonować dwa tryby wymiany informacji – obieg dokumentów papierowych przesyłanych pocztą i obieg teleinformatyczny. Uzależnione to będzie od stanu techniczno-organizacyjnego sądów.
 Karty rejestracyjne karne i zawiadomienia przekazywane przez system teleinformatyczny będą uwierzytelnione sądowym podpisem elektronicznym. W tym celu przygotowane będą odpowiednie przepisy o wyposażeniu pracowników sądów w podpis weryfikowany specjalnym certyfikatem. Tak zweryfikowany podpis będzie gwarantował wszystkie wymagane cechy bezpiecznego podpisu elektronicznego. Możliwe będzie również stosowanie bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP.
 
W ustawie znalazło się także upoważnienie dla ministra sprawiedliwości do określenia: wymogów technicznych aplikacji, za pomocą których sądy będą przesyłać do KRS dokumenty, trybu przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposobów weryfikacji sądowego podpisu elektronicznego. 
Nowe regulacje zapewniają możliwość komunikowania się systemów teleinformatycznych Krajowego Rejestru Sądowego i Krajowego Rejestru Karnego.
 Dzięki tym zmianom sąd rejestrowy – wpisując do KRS nową spółkę i członków jej organów (zarząd, rada nadzorcza) lub dokonując zmian w jej składzie – będzie mógł otrzymać drogą elektroniczną informacje z KRK o skazaniach osób kandydujących do władz. Sąd rejestrowy otrzyma z KRK informacje o skazaniu osoby wpisanej już do Krajowego Rejestru Sądowego lub o orzeczonym wobec takiej osoby zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.
 Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, sądy rejestrowe przed dokonaniem wpisu do KRS (w przypadku braku uzasadnionych wątpliwości) nie mają obowiązku weryfikacji spełniania wymogów niekaralności osób przewidzianego w określonych ustawach, w tym np.: w Kodeksie spółek handlowych, ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie czy ustawie o SKOK. Nowe rozwiązania umożliwią weryfikację już na początkowym etapie.
 
Przewiduje się dwa sposoby komunikowania się KRS z KRK. Pierwszy – polegać ma na weryfikacji danych osobowych przekazywanych przez KRS do KRK już na etapie wpisu podmiotu do rejestru lub przy dokonywaniu zmian osobowych w organach podmiotu wpisanego do KRS. W tym przypadku weryfikacja nastąpi na podstawie żądania kierowanego automatycznie do KRK. Drugi sposób odnosić się będzie do przekazywania informacji o osobach już figurujących w KRS-ie. Wówczas z systemu KRK - z urzędu - będą przekazywane do KRS informacje o skazaniach i orzeczonych środkach karnych (np. orzeczonym zakazie zajmowania określonego stanowiska, wykonywania zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej). Dzięki tym rozwiązaniom sąd będzie mógł wszcząć (z urzędu) odpowiednie procedury wymuszające zmiany w zarządzie danej spółki.
Uregulowano również kwestie wymiany danych wewnątrz Rejestru Sądowego z jednej strony między rejestrem przedsiębiorców i rejestrem stowarzyszeń oraz rejestrem dłużników niewypłacalnych (rdn) z drugiej. Dzięki nowej konstrukcji przepisu treść wpisów do rdn będzie odzwierciedlać treść zakazów orzeczonych przez sąd upadłościowy.