Equinet to europejska sieć współpracy wyspecjalizowanych organów ds. równości, skupiająca obecnie 38 instytucji spośród 31 państw europejskich, które posiadają uprawnienia w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd i orientację seksualną. Rzecznikowi Praw Obywatelskich – obok Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania – z dniem 1 stycznia 2011 r. powierzono wykonywanie zadań dotyczących realizacji zasady równego traktowania. W związku z tym Rzecznik stał się niezależnym organem ds. równości w rozumieniu dyrektyw Unii Europejskiej.

Do głównych obowiązków członków Zarządu Equinet należą:
• proaktywny udział w rozwoju i wdrażaniu strategii Equinet, nadzorowanie budżetu i pracy sekretariatu Equinet;
• udział w posiedzeniach zarządu (co najmniej trzy posiedzenia każdego roku);
• czynny udział w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia, szkoleniach i / lub grupach roboczych Equinet;
• dostarczanie opinii i wniosków w związku konsultacjami i pytaniami Przewodniczącego Zarządu lub Sekretariatu Equinet;
• zachęcanie do różnorodności we wszystkich swoich działaniach.