W dniach 17 - 18 października 2016 roku w Jadwisinie pod Warszawą odbyła się narada ministra sprawiedliwości - prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry oraz I zastępcy prokuratora generalnego - prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego i kierownictwa Prokuratury Krajowej z prokuratorami regionalnymi oraz naczelnikami wydziałów zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Jak poinformowano, narada była poświęcona przede wszystkim ocenie funkcjonowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury po zmianach ustrojowych wprowadzonych ustawą z 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze. Na naradzie przedstawione zostały projekty zmian legislacyjnych dotyczących zadań ustawowych prokuratury oraz projekt przyszłorocznego budżetu.

Minister Zbigniew Ziobro ocenił, że skończył się czas zmian strukturalnych i nadeszła pora, aby te zmiany organizacyjne zaczęły przynosić oczekiwane skutki, nie statystyczne, lecz w zakresie rzetelności wykonywania przez prokuratorów obowiązków służbowych. - Prokuratura będzie miała tworzone coraz lepsze warunki realizacji zadań, tak w zakresie materialnym jak i w zakresie instrumentów prawnych. Ale prokuratura musi zapewnić bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa społecznego – powiedział.

Prokurator generalny przedstawił również informacje o trwających pracach legislacyjnych dotyczących między innymi konfiskaty  rozszerzonej, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, zaostrzenia odpowiedzialności karnej za wyłudzenia podatku VAT.

Nawiązując do wystąpienia prokuratora generalnego prokurator krajowy podkreślił, że etap reorganizacji prokuratury jest już zakończony i prokuratura powinna zacząć prawidłowo realizować swoje zadania ustawowe. Podziękował również prokuratorowi generalnemu za  wysiłki włożone w zapewnienie poprawy sytuacji kadrowej prokuratury, której efektem jest uzyskanie dotacji celowej na nowe etaty urzędnicze i asystenckie, które zostały przyznane jeszcze w tym roku budżetowym. - W przyszłym roku prokuratura uzyska 300-350 nowych etatów asystenckich, co radykalnie poprawi sytuacje kadrową w tym zakresie – powiedział Bogdana Święczkowskiego.

Prokurator krajowy poruszył też kwestie wyników pracy osiągniętych przez poszczególne jednostki prokuratury w pierwszym półroczu tego roku. Zaapelował także do wszystkich obecnych na sali prokuratorów o wzmożenie wysiłków, w celu uzyskania rzeczywistych efektów poprawy bezpieczeństwa społecznego.

W trakcie narady poruszono też inne kwestie dotyczące funkcjonowania prokuratury, jak choćby problematykę informatyzacji, zabezpieczenia siedzib czy organizacji szkoleń zawodowych.