Autorem projektu jest Krajowa Rada Prokuratorów. Co ciekawe na czele komisji opracowującej zasady stał odwołany gen. Krzysztof Pakulski. I odwołano go właśnie za krytykę przełożonych.  Istotne są tu słowa o apolityczności. Prokurator nie demonstruje swoich poglądów politycznych oraz ma na uwadze prawa człowieka i podstawowe wolności - czytamy w projekcie zasad..

Oszczędne korzystanie z wolność słowa

Ponadto prokuratorzy korzystają oszczędnie z konstytucyjnej wolności słowa. Prokurator ma przestrzegać zasad obiektywizmu, bezstronności i sprawiedliwości oraz dobrych obyczajów. Prokuratorowi nie wolno wykorzystywać ani nadużywać swojego stanowiska lub funkcji zarówno w interesie własnym, jak i w interesie innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej. Za odpowiednią reakcję uważa się odmowę wykonania, polecenia, zarządzenia lub wytycznych prokuratora przełożonego, które by naruszały zasadę bezstronności, prawa człowieka lub dobre obyczaje Odmowa taka następuje w formie pisemnej i wymaga wskazania powodów.

Zasadą jest też, że prokurator nie poddaje się jakimkolwiek wpływom zagrażającym jego niezależności, bez względu na ich źródło i przyczynę. Prokurator bez upoważnienia nie może wypowiadać się publicznie na temat toczącego się lub mającego się toczyć postępowania. Warto zaznaczyć, że zakazano wszelkiej poufałości z sądem, adwokatami i policją, które mogłyby nasuwać wątpliwości co do niezależności, obiektywizmu, bezstronności lub poczucia sprawiedliwości prokuratora.

Aktywność zawodowa

Ograniczona jest szeregiem zakazów i nakazów. M.in. należy do nich zakaz udzielania porad prawnych. Musi zrezygnować także z dodatkowej pracy, która koliduje z obowiązkami prokuratorskimi. Co ważne - nie zabiega o skupienie uwagi mediów na swojej osobie lub działalności oraz nie uprawia autoreklamy. Musi uważać na kontakty prywatne, aby nie utrudniały one wypełnianiu funkcji. Na zasady etyki zawodowej określone w zbiorze można powołać się w postępowaniu dyscyplinarnym o uchybienie godności urzędu prokuratora bez względu na czas popełnienia przewinienia.

Do tej pory prokuratorów obowiązywał zbiór zasad etycznych z 2002 roku. Powtórzono generalne reguły zachowań zawodowych. Takie jak: zachowanie nienagannie; kieruje zasadami uczciwości, godności i honoru oraz poczuciem obowiązku.

Projekt przesłano do wszystkich prokuratur. Uwagi do projektu można zgłaszać jeszcze przez miesiąc, do 15 marca