Taką opinię przedstawiciel Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PG wygłosił podczas zorganizowanej w ubiegłym tygodniu przez Fundację im. Stefana Batorego konferencji poświęconej zagadnieniom polskiej polityki antykorupcyjnej w świetle wymogów Konwencji ONZ przeciwko korupcji.
Celem konferencji było zaprezentowanie oceny ekspertów Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Narkotyków i Przestępczości (UNODC) po przeprowadzonej w roku ubiegłym ewaluacji polskich rozwiązań prawnych i instytucjonalnych m.in. w obszarze kryminalizacji przestępstwa łapownictwa i płatnej protekcji, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz współpracy międzynarodowej w śledztwach dotyczących spraw korupcyjnych.

Czytaj: CBA typuje miejsca najbardziej zagrożone korupcją>>>

Jak zaznaczył prokurator Łazarowicz, konwencja ONZ i przepisy prawa międzynarodowego wskazują - w przeciwieństwie do polskich rozwiązań, iż odpowiedzialność osób prawnych nie powinna być uzależniona od odpowiedzialności osób fizycznych. Dodał, że w praktyce obecne regulacje pozwalają osobom prawnym unikać odpowiedzialności karnej.
Przedstawiciel prokuratury poinformował, że prokuratorzy z wydziałów do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji prokuratur apelacyjnych prowadzili w 2013 r. łącznie 3069 postępowań dotyczących szeroko pojętej korupcji. W 1117 sprawach prokuratorzy skierowali akty oskarżenia przeciwko 2023 oskarżonym. Sądy skazały w 2013 r. łącznie 1575 oskarżonych, uniewinniając 166 osób.
Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji weszła w życie 14 grudnia 2005 r. Jest aktem międzynarodowym o uniwersalnym zasięgu - ratyfikowanym przez 136 państw. Konwencja zawiera m.in.: przepisy dotyczące środków ochrony odnoszących się zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego w tym związanych z praniem pieniędzy, regulacje związane z kryminalizacją, sankcjami, środkami zaradczymi oraz zajęciem i przepadkiem, jurysdykcją, odpowiedzialnością osób prawnych, ochroną świadków i ofiar oraz środkami prawnymi obejmujące między innymi przekupstwo krajowych i zagranicznych funkcjonariuszy publicznych, handel wpływami, nielegalne wzbogacenie oraz łapownictwo w sektorze prywatnym, pranie środków pochodzących z przestępstwa, tajemnicę bankową, rekompensatę za szkody, współpracę organów ścigania.
Konwencja została ratyfikowana przez Polskę 15 września 2006 r.

ID produktu: 40161546 Rok wydania: 2012
Autor: Wiesław Jasiński
Tytuł: Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy>>>