Nowelizacja ustawy z 2.04.2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 546) ma na celu usunięcie wątpliwości, które są sygnalizowane na gruncie tego aktu prawnego, w zakresie obowiązków ciążących na posiadaczach zwierząt, a związanych z ich rejestracją. Zmianie mają ulec m.in. dokumenty i informacje przedstawiane przy rejestracji zwierząt koniowatych. W obecnym stanie prawnym, w przypadku gdy dokumenty identyfikacyjne takich zwierząt zostały wydane w innym państwie członkowskim UE, wraz z wnioskiem o zarejestrowanie w rejestrze koniowatych, należy przedłożyć tłumaczenie dokumentu dokonane przez tłumacza przysięgłego. Po nowelizacji w miejsce tłumaczenia właściciel zwierzęta koniowatego sam będzie przedstawiał we wniosku o zarejestrowanie informacje wymagane przez prawo unijne w tym zakresie.

W myśl nowych przepisów utrzymywanie lub wprowadzanie do obrotu koniowatych niezidentyfikowanych lub bez wymaganego dokumentu identyfikacyjnego będzie czynem zabronionym, zagrożonym karą grzywny.

Projekt określa również zasady postępowania w razie utraty lub uszkodzenia kolczyka z numerem identyfikacyjnym świni oraz wprowadza możliwość wyboru przez posiadaczy tych zwierząt metody ich oznakowania – za pomocą kolczyka z numerem identyfikacyjnym lub poprzez wytatuowanie tego numeru. Zniknąć ma obowiązek zgłaszania kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa faktu dodatkowego oznakowania zwierzęcia, wykonywanego w przypadku przemieszczenia do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia.

Posiadacze bydła będą z kolei zwolnieni z obowiązku dokonywania corocznego spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada i przekazywania wyników tego spisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie po upływie 14 dni od ich publikacji. Projekt ustawy jest obecnie przedmiotem opiniowania i konsultacji społecznych.

Źródło: www.rcl.gov.pl,