Poinformował o tym na konferencji prasowej Michał Boni, szef MAC. Minister podkreślił, że nad projektem pracowano od zeszłego roku. Intensywnie dyskutowaliśmy o nim z zainteresowanymi kościołami i związkami wyznaniowymi, ale pełne, otwarte dla wszystkich konsultacje zaczynamy teraz – dodał.
Celem projektu jest przekazanie w ręce obywateli decyzji o tym, czy i jaki Kościół lub inny związek wyznaniowy wspierać. Obywatele decydowaliby korzystając z prawa do przekazania 0,5-proc. podatku należnego na wybrany Kościół lub inny związek wyznaniowy. Jednocześnie kościoły i inne związki wyznaniowe samodzielnie płaciłyby składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych. Oznaczałoby to zniesienie dotychczasowego Funduszu Kościelnego, z którego budżet państwa przekazuje pieniądze na te składki, i zastąpienie go rozwiązaniami bardziej przystającymi do aktualnych stosunków społecznych.
Proponowany w projekcie mechanizm odpisu podatkowego jest podobny jak w przypadku odpisu na działalność organizacji pożytku publicznego: każdy obywatel ma prawo przekazać 1 proc. swojego podatku na działalność wybranej organizacji społecznej (warto pamiętać, że odpis 1 procenta możemy robić na organizacje znajdujące się na liście organizacji pożytku publicznego – czyli takich, których działalność i sposób rozliczania się musi być zgodna z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Analogicznie – prawo otrzymania odpisu przysługiwałoby kościołom i innym związkom wyznaniowym o uregulowanej sytuacji prawnej tzn. działającym na podstawie partykularnych ustaw albo wpisanym do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.
Minister Boni podkreślił, że w trzy lata po realnym wprowadzeniu odpisów ustawa przewiduje przegląd i analizę funkcjonowania nowego mechanizmu. Jeśli będzie to potrzebne – a z mechanizmu mają korzystać wszystkie 172 zarejestrowane w Polsce kościoły i związki wyznaniowe – zostaną wypracowane rekomendacje dalszego postępowania.
W ciągu pierwszych trzech lat działania mechanizmu ustawa gwarantuje kościołom i związkom wyznaniowym uzupełnienie wpływów z budżetu, gdyby odpisy podatkowe okazały się na początku niższe niż obecny poziom finansowania z Funduszu.
Minister powiedział również, że ustawa weszłaby w życie dopiero po zniesieniu procedury nadmiernego deficytu państwa nałożonej przez Komisję Europejską – ze względu na uszczuplenie wpływów z podatków do budżetu (na skutek stosowania przez obywateli odpisu podatkowego).

Projekt ustawy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej MAC i na portalumamzdanie.org.pl, gdzie można zamieszczać opinie przez 21 dni.