Głównym celem poselskiego projektu ustawy jest przeciwdziałanie zjawisku publikowania w internecie wypowiedzi o charakterze zniesławiającym lub znieważającym, czemu sprzyja poczucie anonimowości ich autorów i brak skutecznych środków prawnych chroniących osoby dotknięte tego rodzaju wypowiedziami.

Projekt zakłada nowelizację przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Zostanie dodany dział opisujący zasady postępowania w sprawach o ochronę dóbr osobistych przeciwko osobom o nieustalonej tożsamości. Znajdą one zastosowanie wówczas, gdy do naruszenia dóbr osobistych doszło za pośrednictwem internetu, przy czym powodowi nie są znane dane osobowe pozwanego.

W oparciu o ogólne zasady postępowania niewskazanie osoby pozwanego powodowałoby odrzucenie pozwu. Jednak nowa regulacja umożliwi wniesienie pozwu bez podania jego danych osobowych. Jednocześnie w pozwie będą musiały zostać wykazane dodatkowe informacje, takie jak np. treść wypowiedzi naruszającej dobra osobiste, jak i czas oraz miejsce publikacji wypowiedzi, a także nazwę profilu lub login, którym posługuje się osoba naruszająca dobra osobiste.

Warunkiem wstępnego badania pozwu przez sąd ma być uprzednie poinformowanie pozwanego za pośrednictwem internetu, że powód ma zamiar wytoczyć powództwo o ochronę dóbr osobistych – w pozwie powinno znaleźć się oświadczenie, że takie działanie zostało podjęte bądź też, że nie było ono możliwe.

Podstawą odrzucenia pozwu ma być m.in. sytuacja, w której nastąpiło obustronne naruszenie dóbr osobistych przez powoda i pozwanego. W związku z tym pozostaje kolejny wymóg co do pozwu – musi on zawierać oświadczenie, że zarówno przed, jak i po opublikowaniu wypowiedzi naruszającej dobra osobiste powód sam nie naruszył dóbr osobistych pozwanego.

W celu zidentyfikowania pozwanego sąd, po wstępnym badaniu pozwu, będzie występować do operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych o udostępnienie danych, które umożliwią ustalenie danych osobowych pozwanego. Po otrzymaniu takich danych sąd będzie przekazywać pozwanemu pozew, wyznaczając jednocześnie termin na wniesienie odpowiedzi na pozew, nie krótszy niż dwa tygodnie.

W celu wprowadzenia podstaw prawnych do przekazywania sądom przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych określonych informacji dotyczących pozwanych znowelizowane zostaną przepisy ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2016 r. poz. 1489 ze zm.).

Nowe przepisy miałyby obowiązywać po upływie 14-dniowego vacatio legis. Projekt ustawy został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Źródło: www.sejm.gov.pl,