Profesor Mirosław Stec został nowym przewodniczącym Rady Legislacyjnej przy premierze. Wcześniej był jej członkiem, od czerwca 2010 r. Stanowisko to nie było obsadzone przez pół roku, od czasu powołania do Trybunału Konstytucyjnego prof. Marka Zubika, czyli od końca listopada 2010 r.  Ostatnia opinia wydana przez Radę pochodziła z 1 grudnia ub. roku i dotyczyła ustawy lobbingowej.

Prof. Stec jest współautorem reformy ustrojowej z 1999 r., profesorem w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego oraz kierownikiem Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. Stec jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności (Wydział II Historyczno-Filozoficzny; Komisja Prawnicza), W latach 1999-2005 był przewodniczącym Rady Służby Cywilnej, obecnie także - redaktor naczelny miesięcznika "Finanse komunalne" Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. 
Opowiada się za racjonalizacją zatrudnienia w administracji.  „Należy budować administrację samorządową na bazie państwowej”. Zdaniem profesora, podstawą do tego jest art. 153 Konstytucji RP. Należy ustalić system zarządzania kadrami poprzez skuteczność i efektywność (krótko- i długoterminowe okresy stymulacji pracowników), otwartość (możliwość prezentacji działań), elastyczność, przejrzystość i jawność. System musi odpowiadać założeniom ustrojowym, a nie ma dobrych rozwiązań, właśnie ustrojowych, do tworzenia dobrego systemu zarządzania.
Jak informuje Anna Kowalczyk – radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, we wtorek 28 czerwca zbierze się pierwsze po wyborze nowego przewodniczącego posiedzenie Rady Legislacyjnej. Omówi ona plan pracy na najbliższe miesiące.
Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów jest ciałem opiniotwórczo-doradczym premiera. Przewodniczący jest wybierany na cztery lata i jego kadencja nie zależy od wyników wyborów parlamentarnych. Słowem, gdyby nawet zmienił się skład rządu, przewodniczący nie musi być odwołany. Rada liczy obecnie 11 członków.
Rada działa na podstawie rozporządzenia Prezesa RM  z 23 grudnia 2010 r. w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.).