Po prawomocnych wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z marca i października 2013 r., w których NSA stwierdził, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) ma prawo do wydawania decyzji administracyjnych wobec kościołów i związków wyznaniowych w takim zakresie, w jakim dotyczą one osób nienależących do danego kościoła i związku wyznaniowego, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wydał kilkanaście decyzji nakazujących proboszczom odnotowanie w księdze chrztu, że dana osoba wystąpiła z Kościoła Katolickiego.
- Od większości tych decyzji proboszczowie złożyli wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw - informuje Małgorzata Kałużyńska-Jasak, rzeczniczka prasowa Głównego Inspektora. - Natomiast w kilku sprawach proboszczowie, w czasie toczącego się postępowania administracyjnego, odnotowali w księdze chrztu fakt wystąpienia danej osoby z Kościoła Katolickiego na podstawie złożonego przez nią oświadczenia woli. Zatem w tych sprawach GIODO wydawał decyzje umarzające postępowanie ze względu  na jego bezprzedmiotowość. Należy także zauważyć, że pojedyncze sprawy, w których wpłynęły skargi na ostateczne decyzje GIODO, są już na etapie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zatem to po raz kolejny sąd, a nie GIODO, będzie dokonywał wykładni przepisów regulujących kwestię wystapienia z Kościoła.