Prezydent zdecydował się na podpisanie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, ponieważ istnieje pilna potrzeba rozwiązania palącego problemu społecznego, jakim jest trudna sytuacja firm poszkodowanych przy wykonywaniu kontraktów na budowę dróg i autostrad realizowanych przez GDDKiA.

Elimiacja tylko części złych skutków
 Jednocześnie, mając na uwadze wątpliwości natury konstytucyjnej, Bronisław Komorowski zdecydował o złożeniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej, o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z art. 32 (zasada równości) oraz z art. 64 ust. 1 i 2 (równa ochrona praw majątkowych) ustawy zasadniczej. Wniosek będzie dotyczył pojedynczych przepisów – m.in. art. 1 w części dotyczącej ograniczenia zasięgu ustawy do przedsiębiorców związanych umową z głównym wykonawcą oraz art. 4, zawężającego grono beneficjentów do małych i średnich przedsiębiorstw, które powodują, że z ustawy nie mogą skorzystać duże firmy będące podwykonawcami, czy też dostawcy materiałów dla podwykonawców.
Ta ustawa eliminuje jedynie część skutków niewłaściwej praktyki zarządzania inwestycjami publicznymi. Urzędy i agencje państwowe, działając w ramach istniejącego prawa, powinny wydawać środki publiczne w sposób celowy i oszczędny, jednocześnie optymalnie dobierając metody i środki dla realizacji założonych celów.
 
Błędy zarządzania
Prezydent liczy, że rząd przedstawi systemowe rozwiązania dotyczące inwestycji infrastrukturalnych oraz propozycje wzmocnienia ochrony praw wszystkich uczestniczących w nich podmiotów. Konieczne są m.in. zmiany w mechanizmach zarządzania realizacją inwestycji. Powinny one iść w kierunku większej współodpowiedzialności inwestora publicznego. Ponadto wybór wykonawców musi opierać się o potencjał i doświadczenie firmy. Aczkolwiek istniejący zły stan rzeczy jest zdaniem Prezydenta głównie skutkiem błędów w praktyce zarządzania procesem inwestycyjnym, to warto rozważyć również zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego może być przesłany dopiero po publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.
 
Źródło: Prezydent RP