Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński w czasie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów 4 kwietnia br. przedstawił najważniejsze wyroki, zapadłe w ubiegłym roku. Było to orzeczenie dotyczące Kodeksu wyborczego, uchylające przepisy o reklamie partii na billboardach i dwudniowym głosowaniu, a także o zgodności rozporządzenia unijnego z polską Konstytucją (w sprawie uznawania wyroków sądów cywilnych).

 W czasie konferencji prasowej prezes Rzepliński odpowiadał także na pytania dziennikarzy. Okazuje się, że Trybunał potraktował priorytetowo wniosek KRS o zbadanie konstytucyjności przepisów ustawy „okołobudżetowej”, zmrażającej wynagrodzenia sędziów. A także poważnie podszedł do rozpatrzenia  zaskarżonej ustawy o ustroju sądów powszechnych, która weszła w życie 28 marca i wprowadziła oceny sędziów oraz rozbudował instytucje menedżerów sądowych. Do zreferowania tej ostatniej została poproszona sędzia Teresa Liszcz, natomiast sprawę wstrzymania waloryzacji wynagrodzeń sędziów prowadzi sam prezes Rzepliński. Projekty orzeczeń w tych dwóch sprawach są już gotowe.

 - Będą to sprawy najważniejsze w 2012 roku, którymi zajmie się Trybunał – powiedział prof. Rzepliński. – Dodając jeszcze wniosek senatorów w sprawie zbadania konstytucyjności odpisów na FUS – sięgamy problemów fundamentalnych, dotyczących wydatków budżetowych państwa – dodał prezes. - Kwestie związane z finansami publicznymi z racji swej istoty musimy rozpatrywać w pierwszej kolejności – wyjaśnił prof. Rzepliński. – W sprawie waloryzacji płac sędziów oczekuję jeszcze na stanowisko prawne Sejmu, ale jeśli w najbliższym czasie nie wpłynie do Trybunału, to niezależnie od tej opinii, rozprawa się odbędzie.

 Prof. Andrzej Rzepliński poinformował, że od marca tego roku obowiązuje inny tryb załatwiania spraw, które wpływają do Trybunału.  Zmiana polega na tym, że raport ze sprawy jest rozpatrywany przez trzyosobowy skład w ciągu trzech miesięcy. Inny, szybszy jest też tryb rozpatrywania skarg konstytucyjnych.

Jeśli idzie o statystyki, to w 2011 r. Trybunał wydał 59 wyroków oraz 55 postanowień o umorzeniu postępowania. Na koniec 2011 r. na rozpoznanie merytoryczne czekało w TK 161 spraw.