Jak podkreśla redaktor naukowy wydanej niedawno publikacji Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, zasadniczym powodem takiego stanu rzeczy jest z jednej strony permanentny rozwój istotnej z punktu widzenia prawa autorskiego materii i pojawianie się zupełnie nowych zagadnień
wymagających zaadaptowania utrwalonych konstrukcji prawnych do nowej rzeczywistości, z drugiej zaś strony niezwykle ważny wpływ na kształt polskiego prawa autorskiego wywierają unijne dyrektywy. - Trudna do przecenienia jest wreszcie ranga orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wymaga to pogłębionej refleksji nad rodzimymi przepisami, a w niektórych przypadkach – całkowitej zmiany sposobu ich interpretacji – pisze Damian Flisak we wstępie do publikacji.
A wydawca komentarza, wydawnictwo Wolters Kluwer podkreśla, że został on przygotowany przez zespół doświadczonych praktyków i teoretyków prawa autorskiego, stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień i przepisów ustawy o prawie autorskim l prawach pokrewnych. W związku z rozwojem techniki, a także wpływem dyrektyw unijnych na prawo polskie, od czasu uchwalenia ustawy pojawiły się zupełnie nowe kwestie, wymagające zaadaptowania utrwalonych konstrukcji prawnych do rzeczywistości.
W książce znajdują się liczne wskazówki o charakterze praktycznym, które będą przydatne w rozwiązywaniu problemów powstających na tle stosowania przepisów tej regulacji oraz w prowadzonych sporach sądowych. Jednocześnie w opracowaniu zawarto analizę kwestii fundamentalnych dla całego systemu prawa autorskiego, co pozwala na pogłębienie i usystematyzowanie obecnego stanu wiedzy z tego zakresu. Niektóre z komentowanych zagadnień, np. dotyczące zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi, są jednymi z pierwszych opracowań tej tematyki w literaturze przedmiotu.
Publikacja zawiera bogate orzecznictwo sądów krajowych i zagranicznych (przede wszystkim Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) oraz liczne odniesienia do wypowiedzi przedstawicieli doktryny.
Według wydawcy i autorów, komentarz jest przeznaczony dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów oraz aplikantów tych zawodów. Będzie przydatny także dla twórców, artystów wykonawców, wydawców, producentów, pracowników organizacji zbiorowego zarządzania, a także studentów prawa lub kierunków artystycznych.


imagesViewer


Więcej: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz>>>