Członkowie Rady będą wspierać  swoją wiedzą i doświadczeniem MAC oraz Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji. Dlatego  najważniejszym kryterium w doborze składu Rady było, aby jej przedstawiciele reprezentowali różne środowiska zainteresowane procesem cyfryzacji państwa: administrację rządową, samorząd, biznes, środowisko akademickie, ekspertów technicznych oraz organizacje pozarządowe. Przewodniczącym został Igor Ostrowski - prawnik, ekspert rynku telekomunikacji i nowych technologii. Był doradcą premiera oraz wiceministrem administracji i cyfryzacji.
ada ma być wielostronnym forum współpracy między interesariuszami cyfryzacji w Polsce, dlatego kluczowe w doborze składu Rady było, aby jej przedstawiciele reprezentowali różne środowiska zainteresowane procesem cyfryzacji państwa: administrację rządową, samorząd, biznes, środowisko akademickie, ekspertów technicznych oraz organizacje pozarządowe. Ponieważ w działaniach Rady ważna będzie przede wszystkim praca zespołowa, znaczenie miały też dobre relacje jej członków z szerokim gronem interesariuszy.
Jak podkreśla Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, wśród osób zaproszonych do zasiadania w Radzie znaleźli się prawnicy i eksperci od rozwoju internetu, wolności i ochrony praw człowieka, informatyzacji, mediów i nowych technologii, bezpieczeństwa sieci, prywatności, prawa telekomunikacyjnego.

Pełen skład Rady:
Igor Ostrowski (przewodniczący) - prawnik, ekspert rynku telekomunikacji i nowych technologii. Były wiceminister administracji i cyfryzacji oraz członek zespołu Doradców Strategicznych Premiera. Współautor raportu Polska 2030 i programu Polska Cyfrowa. Od 20 lat zajmuje się prawem mediów, telekomunikacji i nowych technologii oraz ochroną własności intelektualnej. Jedyny polski członek Multistakeholder Advisory Group przy Internet Governance Forum – forum przy ONZ zajmującym się zarządzaniem internetem na świecie.
Joanna Berdzik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, odpowiedzialna między innymi za podstawę programową i podręczniki oraz za wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Michał Chrzanowski – dyrektor NASK (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa), pracował dla wielu firm z sektora telekomunikacji i teleinformatyki, w administracji publicznej prowadził i nadzorował wiele przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem danych i ochroną informacji niejawnych.
- Jan Czajkowski – samorządowiec, były pełnomocnik prezydenta Łodzi ds. informatyzacji oraz przedstawiciel organizacji samorządowych w Radzie Informatyzacji przy MAC.
- Adam Góral - prezes Zarządu Asseco Poland S.A, największej polskiej spółki informatycznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.|
Piotr Kabaj - założyciel jednej z pierwszych polskich wytwórni muzycznych, współzałożyciel Związku Producentów Audio Video, od ponad dwudziestu lat działa na rynku produkcji i dystrybucji muzyki polskiej i zagranicznej, także w sieci. Działa na rzecz korzystania z legalnych źródeł kultury w cyfrowym świecie, obecnie prezes Warner Music na Europę Wschodnią.
Lidia Kołucka – Żuk – prawnik, ekspert ds. administracji, była dyrektor CEE Trust na Polskę, organizacji powołanej w 2001 roku przez Atlantic Philanthropies, Charles Stewart Mott Foundation, Ford Foundation, German Marshall Fund of the United States, Open Society Institute, Rockefeller Brothers Fund w celu wspierania rozwoju demokracji w Polsce. Członek zespołu Doradców Strategicznych Premiera. Współautor raportu Polska 2030 i strategii Sprawne Państwo
Maciej Maciejowski – ekspert ds. rynku mediów i nowych technologii, członek Zarządu TVN odpowiedzialny za Rozwój Biznesu.
Mariusz Madejczyk - pełnomocnik Wojewody Podlaskiego do spraw informatyzacji, zajmuje się współpracą z administracją rządową i samorządową oraz innymi instytucjami w sprawie działań i projektów informatycznych.
Grzegorz Sibiga – kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN, ekspert w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych, prawa do informacji, informatyzacji urzędów (e-urząd).
Dominik Skoczek – ekspert w zakresie prawa autorskiego, były dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie radca prawny.
Anna Streżyńska – prawnik, ekspert rynku telekomunikacji i nowych technologii. Była prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, obecnie prezes Zarządu Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej SA.
Katarzyna Szymielewicz – prawniczka, działaczka na rzecz wolności i ochrony praw człowieka, współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon, której celem jest działanie na rzecz wolności i ochrony praw człowieka w społeczeństwie cyfrowym.
Alek Tarkowski – socjolog, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, współzałożyciel projektu Creative Commons Polska oraz Koalicji Otwartej Edukacji. Członek zespołu Doradców Strategicznych Premiera. Współautor raportu Polska 2030.
Elżbieta Traple – profesor prawa, ekspert prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej, pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa autorskiego.
Jarosław Tworóg – doktor nauk technicznych, wiceprezes zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) odpowiedzialny za nadzór nad realizacją projektów prowadzonych w Izbie, przygotowanie koncepcji projektów zorientowanych na budowę gospodarki elektronicznej, nadzór nad współpracą z DigitalEurope.
Agata Wacławik – Wejman – prawniczka, dyrektor ds. polityk publicznych w Europie Środkowo-Wschodniej w Google Polska.
Piotr Waglowski – prawnik, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet, Członek Założyciel Internet Society Poland, były członek Rady Informatyzacji przy MAC.
Iwona Wendel – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, zajmuje się rozwojem społeczeństwa informacyjnego i technologii ICT, wiceprzewodnicząca Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.
Michał Andrzej Woźniak – ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa sieci, prywatności, edukacji medialnej, działacz na rzecz wolnego oprogramowania i ruchu Wolnej Kultury, wieceprezes Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania.

Jak informuje MAiC, rada będzie mogła zdecydować przed każdym spotkaniem o otwartym lub zamkniętym charakterze spotkania. Na spotkania otwarte zapraszani będą goście i obserwatorzy. Celem Rady jest prowadzenie prac w sposób inkluzywny i transparentny. Przewodniczący będzie mógł powoływać zespoły robocze, zajmujące się problematyką poszczególnych dziedzin i sektorów, z udziałem nie tylko członków Rady lecz także ekspertów i przedstawicieli zainteresowanych grup.
Spotkania Rady odbywać się będą zgodnie z zasadami "Chatham House” - uczestnicy zaprezentują swoje poglądy niezależnie od stanowiska instytucji, w której pracują. W relacjach ze spotkań zamkniętych ujawnione przez nich stanowiska będą mogły zostać wykorzystane wyłącznie bez określania tożsamości, czy przynależności uczestników dyskusji. Zakres prac oraz agendy spotkań będą ustalane przez Przewodniczącego, przy aktywnej współpracy członków. MAC również będzie aktywnie wspierać prace Rady, proponując tematy do agend spotkań.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 czerwca w godz. 15-17.30 w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie z udziałem zewnętrznych obserwatorów.
Resort Administracji i Cyfryzacji przypomina, że powołanie Rady do Spraw Cyfryzacji wynika z zapisów art. 17 znowelizowanej ustawy o informatyzacji (ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne), która weszła w życie 11 maja.