Jak wynika z raportu KPMG, rola prawników zatrudnianych przez przedsiębiorstwa rośnie, ponieważ ich udział w procesie kierowania firmą zmniejsza liczbę sporów i problemów regulacyjnych oraz pozwala ograniczyć ryzyko biznesowe. Ze stwierdzeniem, iż prawnicy są częściej angażowani w proces tworzenia strategii biznesowych niż pięć lat temu zgadza się 67 proc. ankietowanych.
Analiza wyników badania ujawniła także istotne różnice na poziomie regionalnym: odsetek prawników dostrzegających korzystny wpływ swojego udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz deklarujących zwiększenie zaangażowania w kreowaniu strategii firmy jest wyższy w krajach wysoko rozwiniętych (Europa, Ameryka Północna, Azja i Pacyfik – odpowiednio 88 proc. i 72 proc.) w porównaniu z krajami rozwijającymi się (odpowiednio 64 proc. i 58 proc.).
Jednym ze sposobów zwiększenia wpływu radców prawnych na procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie jest członkostwo w zarządzie. Blisko 38 proc. badanych potwierdza, że radcy prawni zasiadają w zarządach firm, a 43 proc. – że raportują bezpośrednio do zarządu lub uczestniczą w obradach.
Wyniki badania KPMG wskazują na rozdźwięk pomiędzy dostrzeganymi korzyściami płynącymi ze zwiększenia aktywności radców prawnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a rzeczywistym stopniem ich zaangażowania. Rola prawników wewnętrznych rośnie, jednak ich potencjał nie jeszcze jest w pełni wykorzystywany. - Tymczasem z badania wynika, że jeśli tylko pozycja prawników umożliwia im wywieranie istotnego wpływu na decyzje, potrafią oni przełożyć specjalistyczną wiedzę na praktyczny język biznesu, rozumiany i doceniany przez zarząd – mówi Agnieszka Gawrońska-Malec, starszy menedżer w KPMG w Polsce.
Ocena ryzyka jest kluczowym obszarem, w którym doradztwo prawne ma istotną wartość dla firmy. Podstawowym obowiązkiem radców prawnych jest zapewnienie zgodności działań przedsiębiorstwa z przepisami prawa (regulatory compliance)  oraz reprezentowanie organizacji przed organami regulacyjnymi w czynnościach procesowych (litigation). Zarządzanie ryzykiem wymaga od prawników współdziałania z innymi komórkami organizacyjnymi firmy, przede wszystkim z działami: finansowym (61 proc. wskazań), audytu wewnętrznego (59 proc.) oraz marketingu i sprzedaży (55 proc.).
Zgodnie z wynikami badania, największym ryzykiem dla firm w najbliższych latach będzie spodziewany wzrost ilości i złożoności regulacji prawnych. W tym obszarze radcy prawni zyskują bezkonkurencyjną pozycję. – mówi Agnieszka Gawrońska-Malec, starszy menedżer w KPMG w Polsce.
Regulacje antymonopolowe, antykorupcyjne i chroniące konsumentów będą stanowiły największe wyzwanie dla firm
Jak wynika z raportu KPMG, zapewnienie zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów oraz przepisami antykorupcyjnymi będzie stanowić największe wyzwanie dla biznesu w perspektywie najbliższych 5 lat. Prawnicy z Europy Zachodniej dwukrotnie częściej niż respondenci z Ameryki Północnej wskazują na regulacje dotyczące konkurencji jako źródło największych trudności. Równeż w tym obszarze radcy prawni spodziewają się wzrostu liczby sporów, w których będą musieli reprezentować swoje firmy.
- W perspektywie najbliższych 5 lat oczekujemy, że spory prawne staną się częstsze i trudniejsze do rozstrzygnięcia, ponieważ zwiększy się stopień złożoności tematyki. To bezpośrednio przełoży się na wzrost kosztów sporów prawnych i długość ich trwania. Rola działów prawnych polegać będzie przede wszystkim na zminimalizowaniu tego ryzyka, w tym także na zaproponowaniu rozwiązania konfliktu w inny sposób. Spodziewamy się wzrosu znaczenia mediacji w rozwiązwaniu sytuacji spornych pomiędzy przedsiębiorstwami – podsumowuje Agnieszka Gawrońska-Malec, starszy menedżer w KPMG w Polsce.
Pełna wersja raportu dostępna na stronie kpmg.pl

Raport KPMG „General Counsel Survey 2012” dotyczący roli radców prawnych w firmach został opracowany na podstawie badania przeprowadzonego wśród 320 radców prawnych w 32 krajach z podziałem na regiony i branże, zarówno w gospodarkach rozwiniętych, jak i wchodzących w fazę dynamicznego wzrostu. Celem badania było ustalenie roli działów prawnych w firmach, ich udziału w procesach decyzyjnych oraz wyzwań, z którymi będą musiały się zmierzyć w związku z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w ramach coraz bardziej złożonych porządków prawnych.

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia ponad 152 000 pracowników w 156 krajach.